Ở cùng một thời điểm mà 2 phần tử tại đó có li độ khác 0 thì tỉ số của M1 so với M2 là

Bài toán
Một sóng dừng trên dây có bước sóng $\lambda$ và N là 1 nút sóng. Hai điểm M1 và M2 nằm về 2 phía của N và có vị trí cân bằng cách N những khoảng lần lượt $\dfrac{\lambda }{8}$ và $\dfrac{\lambda }{12}$. Ở cùng 1 thời điểm mà 2 phần tử tại đó có li độ khác 0 thì tỉ số giữa li độ của M1 so với M2 là?
A. $-\sqrt{2}$
B. $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$
C. $\sqrt{2}$
D. $\dfrac{-1}{\sqrt{3}}$
 
Gọi biên độ bụng là 2A thì
Biên độ M1: $2A\sin \dfrac{2\pi d_1}{\lambda }=\sqrt{2}A$
Biên độ M2: $2A.\sin \dfrac{2\pi d_2}{\lambda }=A$
M1 và M2 đối xứng nhau qua nút nên dao động ngược pha, tỉ số li độ bằng tỉ số biên độ nhưng ngược dấu nhau
$\rightarrow \dfrac{x_1}{x_2}=-\dfrac{A_1}{A_2}=-\sqrt{2} $
A.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
GuyFawkes Tại thời điểm t =1,2s, có một số điểm trên bề mặt chất lỏng ở cùng độ cao và cao nhất Bài tập Sóng cơ 1
N Các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là? Bài tập Sóng cơ 6
Hải Quân Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng? Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng? Bài tập Sóng cơ 0
L Có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với các phần tử ở vị trí hai nguồn? Bài tập Sóng cơ 7
Mai Bò Tốc độ dao động cực đại ở những điểm có cùng biên độ, ở gần nhau nhất và cách đều nhau Bài tập Sóng cơ 0
T Ở thời điểm $t_{1}$,li độ các phần tử tại B và C cùng là +10mm thì phần tử ở D cách VTCB của nó Bài tập Sóng cơ 4
Vua Độc Dược Khoảng cách giữa 2 điểm cùng pha, có biên độ bằng nửa biên độ ở bụng là ?? Bài tập Sóng cơ 2
Lại Nam Anh Câu 37: Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng... Bài tập Sóng cơ 0
UyenUK Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm, dao động t Bài tập Sóng cơ 0
caybutbixanh Mức cường độ âm lớn nhất ở khoảng cách 6m gân bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 7
P Li độ dao động của phần tử tại M ở thời điểm t+T/8 là Bài tập Sóng cơ 1
NAMDOAN Có bao nhiêu lần nghe được âm ở miệng ống là to nhất Bài tập Sóng cơ 3
P Hệ số góc tiếp tuyến tại M ở thời điểm t = 0.005 s xấp xỉ bằng Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Đặt thêm bao nhiêu loa nhỏ để người ngồi ở tâm nhà nghe rõ như bốn loa đặt ở góc tường Bài tập Sóng cơ 6
Mai Bò Vận tốc sóng tại N ở thời điểm.... Bài tập Sóng cơ 0
S Phương trình dao động của điểm M ở cách nguồn A 1,6m là Bài tập Sóng cơ 1
Nhật Li độ điểm M trên dây, cách O một khoảng 30,5 cm ở thời điểm t là Bài tập Sóng cơ 2
minhdoan Tìm số điểm trên dây dao động ngược pha với nguồn ở thời điểm t=0,5 s Bài tập Sóng cơ 2
inconsolable Trên đường tròn tâm O ,đường kính 20 cm.nằm ở mặt nước có số điểm luôn dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 2
V Xác định li độ của điểm N cách một điểm bụng 51cm ở thời điểm trên? Bài tập Sóng cơ 1
To_Be_The_Best Tâm động đất ở cách máy ghi bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 1
cựL nễyugN Ở mặt thoáng của chất lỏng có hia nguồn kết hợp A và B, dao động theo phường thẳng đứng tần số 50Hz Bài tập Sóng cơ 1
D Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5 cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5 cm cách nhau Bài tập Sóng cơ 9
H Phần tử ở D cách vị trí cân bằng của nó là Bài tập Sóng cơ 6
Heavenpostman Điểm chính giữa ở 1 bụng và 1 nút dao động với biến độ ... ? Bài tập Sóng cơ 3
L Biết $I_{0}=10^{-12}W/m^{2}$ nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6m là Bài tập Sóng cơ 1
ShiroPin Mức cường độ âm ở khoảng cách 5m là Bài tập Sóng cơ 4
P Tại thời điểm t=0,5s điểm M trên dây cách A 15cm đang ở vị trí nào, chuyển động theo chiều nào? Bài tập Sóng cơ 1
N Lúc đó ở điểm M cách O một đoạn 40 cm sẽ có li độ là: Bài tập Sóng cơ 1
daodongco Thời gian ngắn nhất điểm M ở VT $\dfrac{\lambda}{4}$ là Bài tập Sóng cơ 9
__Black_Cat____! Phần tử $D$ ở cách vị trí cân bằng của nó? Bài tập Sóng cơ 6
tkvatliphothong Tìm bước sóng dài nhất để người đó ở $N$ không nghe thấy âm thanh phát ra từ hai nguồn $S_1$ và $S_2 Bài tập Sóng cơ 1
dreamhigh315 Muốn dây trên rung thành $2$ bó sóng thì ở $O$ phải dao động với tần số là Bài tập Sóng cơ 1
kiemro721119 Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng 6m là Bài tập Sóng cơ 3
Đạt QH Tìm $\lambda $ và hai nguồn là ngược pha hay cùng pha Bài tập Sóng cơ 1
S Điểm M gần S1 nhất dao động cùng pha với nguồn sóng cách S1 là Bài tập Sóng cơ 6
T Số điểm M trên xx ' dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 2
M Điểm nằm trên AB cùng pha nguồn cách A đoạn lớn nhất Bài tập Sóng cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hiệu cường độ âm cuối cùng và đầu tiên xấp Xỉ Bài tập Sóng cơ 1
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
B Xác định số điểm dao cực đại và cùng pha với hai nguồn trong HÌNH TRÒN Bài tập Sóng cơ 3
V Tính giá trị nhỏ nhất của x để điểm M dao động cùng pha với các nguồn A và B. Bài tập Sóng cơ 1
anhhudson Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A trên đường tròn là? Bài tập Sóng cơ 2
N Điểm B gần M nhất dao động cùng pha với S và có biên độ 2mm thì BM là ? Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm trên đoạn CI dao động cùng pha I Bài tập Sóng cơ 8
L Số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn CD là Bài tập Sóng cơ 1
N M2 dao động gần nhất và cùng pha M1 là Bài tập Sóng cơ 1
Fờ Tu Trên đoạn AB có bao nhiêu cực đại giao thoa cùng pha với 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 5
minhtangv Tìm số điểm dao động cực đại cùng pha 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 12
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top