Hiện tượng cộng hưởng trong mạch LC xảy ra càng rõ nét khi

Câu hỏi
Hiện tượng cộng hưởng trong mạch LC xảy ra càng rõ nét khi
A. Điện trở thuần của mạch càng nhỏ
B. Cuộn dây có độ từ cảm càng lớn
C. Điện trở thuần của mạch càng lớn
D. Tần số riêng của mạch càng lớn
 

Quảng cáo

Top