Tại điểm x = ? (m) có cảm ứng từ triệt tiêu.

Bài toán
Hai dòng điện thẳng dài song song cùng chiều có cường độ I và 3I. Dòng điện I đi qua điểm x = 2m, dòng 3I đi qua điểm x = 6m. Tại điểm x = ? (m) có cảm ứng từ triệt tiêu.
 
Lời giải
$r_1+r_2=6-2=4\left(m\right)$
$B_1=B_2 \Rightarrow \dfrac{I}{r_1}=\dfrac{3I}{r_2}$
$ \Rightarrow r_1=1m,r_2=3m$
$x=2+1=3m$ (vẽ hình ra sẽ thấy)
 

Quảng cáo

Top