Bắn 2 electron vào từ trường đều, theo hướng vuông góc với các đường sức từ, với các vận tốc đầu v1

Bài toán
Bắn 2 electron vào từ trường đều, theo hướng vuông góc với các đường sức từ, với các vận tốc đầu $v_1 > v_2$. Bỏ qua ảnh hưởng của trọng lực, kết luận nào sau đây là đúng?
A. Vận tốc của các electron được bảo toàn
B. Chu kỳ chuyển động của chúng bằng nhau
C. Động năng của chúng bằng nhau
D. Bán kính quỹ đạo của chúng bằng nhau
 
Lời giải
$T=\dfrac{2\pi R}{v}$ với $R=\dfrac{mv}{qB}$
$ \Rightarrow T=\dfrac{2\pi m}{qB}$ không phụ thuộc v nên chu kì như nhau. Chọn B.
 

Quảng cáo

Top