Điều chỉnh R sao cho hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn $E_1$ bằng 0. Tính R ?

Bài toán
Cho mạch sau: $E_1=10V, E_2=2V, r_1=r_2=1\Omega $, R là biến trở.
- Điều chỉnh R sao cho hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn $E_1$ bằng 0. Tính R?

Paz2EC1.png
 

Quảng cáo

Top