Khoảng cách giữa điểm dao động cực tiểu gần trung trực AB nhất với trung trực

Bài toán
Hai nguồn sóng kết hợp AB dao động theo phương trình $u_{A}=a\cos \left(\omega t \right)$ và $u_{B}=b\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{6} \right)$. Trên đường thẳng nối 2 nguồn, trong số những điểm có biên độ dao động cực tiểu thì điểm gần trung trực AB nhất cách trung trực 1 khoảng
A. $\dfrac{5\lambda }{6}$ lệch về nguồn A
B. $\dfrac{5\lambda }{12}$ lệch về nguồn B
C. $\dfrac{5\lambda }{24}$ lệch về nguồn B
D. $\dfrac{5\lambda }{12}$ lệch về nguồn A
 
Điều kiện ràng buộc giữa khoảng cách A và B là không có nên thoải mái chuẩn hóa trường hợp đặc biệt cho a=b
và áp dụng công thức
$\Delta _{\varphi }=\dfrac{2\pi \left(d2-d1 \right)}{\lambda }+\dfrac{\pi }{6}=\left(2k+1 \right)\pi \rightarrow \left|d2-d1 \right|=\dfrac{5\lambda }{12} $
$\begin{cases} & AM=\dfrac{AB}{2}+\Delta _{x} \\ & BM=\dfrac{AB}{2} -\Delta _{x}\end{cases}\Rightarrow \Delta _{x}=\dfrac{5\lambda }{24}$
C.
Bài này khoảng cách của M và I không phụ thuộc vào a và b nếu không tin bạn có thể tự cm nó nhưng mất khoảng gần hơn mặt giấy thôi :v gõ latex chỗ đó xong chắc chết :3
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
Rosemary Pham Khi có sóng truyền qua,khoảng cách lớn nhất giữa B và A là Bài tập Sóng cơ 7
Đ Khoảng cách giữa hai nguồn gần đúng bằng ??? Bài tập Sóng cơ 3
Tăng Hải Tuân Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp trên dây có giá trị nào sau đây Bài tập Sóng cơ 6
phanha11a1 Khoảng cách xa nhất giữa MN với AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
0 Khi có sóng truyền qua thì khoảng cách nhỏ nhất giữa A và B là: Bài tập Sóng cơ 3
N Khoảng cách nhỏ nhất giữa A, B là: Bài tập Sóng cơ 4
T Hỏi sau khi quay thì khoảng cách giữa hai nguồn đã bị thay đổi một khoảng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 3
G Khoảng cách giữa 5 nút liên tiếp là: Bài tập Sóng cơ 1
cuonghp96 Biết khoảng cách giữa hai điểm M, N là 0.2cm. Bước sóng của sóng dừng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
litieulong96 Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất mà giữa hai điểm M, N có giá trị gần đúng là Bài tập Sóng cơ 6
hang49 Khoảng cách xa nhất giữa MN và AB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
huynhcashin Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm a,b Bài tập Sóng cơ 7
hoankuty Khoảng cách xa nhất giữa 2 phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là Bài tập Sóng cơ 11
inconsolable Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm A,B Bài tập Sóng cơ 1
tkvatliphothong Khoảng cách giữa hai nguồn Bài tập Sóng cơ 5
Gem Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm trên dây có cùng biên độ là a và dao động ngược pha là??? Bài tập Sóng cơ 3
tien dung Tìm khoảng cách lớn nhất giữa CD và AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên cực đại Bài tập Sóng cơ 3
Vua Độc Dược Khoảng cách giữa 2 điểm cùng pha, có biên độ bằng nửa biên độ ở bụng là ?? Bài tập Sóng cơ 2
tutsao3 Khoảng cách gần nhất giữa A và B Bài tập Sóng cơ 1
otdo95 Xác định khoảng cách giữa hai điểm trên dây dao động với biên độ 2mm và dao động ngược pha là? Bài tập Sóng cơ 3
Đ Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu trên đoạn AB là Bài tập Sóng cơ 1
S Khoảng cách giữa 2 điểm A, C là Bài tập Sóng cơ 0
T Bước sóng là bao nhiêu khi khoảng cách giữa M và nút gần nhất là 6cm? Bài tập Sóng cơ 4
Đ Tìm khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm A, B Bài tập Sóng cơ 7
S Khoảng cách nhỏ nhất giữa M và N là Bài tập Sóng cơ 3
C Khoảng cách xa nhất giữa hai phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là Bài tập Sóng cơ 6
__Black_Cat____! Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất dao động với biên độ tổng hợp bằng 0,5cm Bài tập Sóng cơ 10
N Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên sợi dây dao động cùng pha với biên độ bằng một nửa biên Bài tập Sóng cơ 1
H Khoảng cách giữa $9$ điểm dao động với biên độ $A\sqrt{2}$ liên tiếp trên $S_1S_2$ là Bài tập Sóng cơ 13
B Khoảng cách giữa hai điểm MN nhận giá trị nào? Bài tập Sóng cơ 1
H Biết khoảng cách giữa 2 điểm M,N là 0.2cm Bước sóng của sợi dây là: Bài tập Sóng cơ 1
thiencuong_96 Dây hai đầu cố định. Tại C gần A nhất có biên độ dao động là 1,5cm. Tính khoảng cách giữa C và A. Bài tập Sóng cơ 3
T Khoảng cách giữa hai giá trị tần số liên tiếp xảy ra hiện tượng sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
M Khoảng cách lớn nhất đoạn MN gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Sóng cơ 2
tigers maximus Khoảng cách của điểm dao động? Bài tập Sóng cơ 0
Đậu Hoàng Anh Khoảng cách MN nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 2
Đặng Ngọc Quỳnh Anh Tìm khoảng cách từ 1 phân tử đến vtcb Bài tập Sóng cơ 1
thao3112 Khoảng cách ngắn nhất từ N trên đoạn MA đến AB Bài tập Sóng cơ 5
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Khoảng cách từ A đến gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 1
lethisao Tính khoảng cách ngắn nhất từ N đến đường thẳng AB Bài tập Sóng cơ 0
V Tỉ số khoảng cách 2 điểm đến nguồn âm Bài tập Sóng cơ 1
V Sóng dừng, khoảng cách 2 điểm dao động cực đại. Bài tập Sóng cơ 13
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
manhktnd98 Khoảng cách từ M đến AB có thể là Bài tập Sóng cơ 10
K Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top