Tính cường độ từ trường tại điểm cách đều 2 dây 5cm.

Bài toán
Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song cách nhau 10cm có dòng điện ngược chiều nhau và cùng cường độ dòng điện là 5A. Tính cường độ từ trường tại điểm cách đều 2 dây 5cm.
 

Quảng cáo

Top