Tính vận tốc của electron.

Bài toán
Một electron bay vào một từ trường đều có cảm ứng từ B=1mT theo phương vuông góc với đường sức từ trường, với bán kính quỹ đạo của electron là 0,4m. Tính vận tốc của electron.
 
Lời giải
Lực từ điện đóng vai trò lực hướng tâm $ \Rightarrow |e|vB=\dfrac{mv^2}{R}$
$ \Rightarrow v=\dfrac{|e|RB}{m}$
$ \Rightarrow v=7.10^7$ m/s
 

Quảng cáo

Top