Tính vận tốc mà vật đạt được sau thời gian 2t

Bài toán
Tác dụng lực $F$ không đổi vào một vật ban đầu đứng yên. Nếu vật có khối lượng $m_1$ thì sau thời gian $t$ sẽ đạt vận tốc $1,8 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$, nếu vật có khối lượng $m_2$ thì sau thời gian $t$ sẽ đạt vận tốc $1,2 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Tính vận tốc mà vật đạt được sau thời gian $2t$ nếu khối lượng của vật là :
a) $ m' = 2m_1 + m_2 $
b) $ m' = | m_1 - m_2 | $
 
Lời giải
a.$a_1=\dfrac{v_1}{t}=\dfrac{1,8}{t}$
$ \Rightarrow m_1=\dfrac{F}{a_1}=\dfrac{Ft}{1,8}$
Tương tự $m_2=\dfrac{Ft}{1,2}$
$ \Rightarrow a'=\dfrac{F}{m'}=\dfrac{F}{\dfrac{2Ft}{1,8}+\dfrac{Ft}{1,2}}$
$ \Rightarrow a'=\dfrac{1,08}{2,1t} \Rightarrow v'=a'.2t=1,029$ m/s
b. Tương tự $m=m_2-m_1$ (do $m_2>m_1$)
$ \Rightarrow a"=\dfrac{1,08}{0,3t} \Rightarrow v''=a''.2t=4,2$ m/s
 

Quảng cáo

Top