Xác định chiều và cường độ dòng điện qua MN

Bài toán
Cho mạch điện như hình vẽ: $R_1=8\Omega , R_2=R_3=4\Omega , U_{AB}=14V$

tMkT8WX.png


A. Cho $R_4=2\Omega $. Xác định chiều và cường độ dòng điện qua MN
b. Cho $R_4=4\Omega $. Xác định chiều và cường độ dòng điện qua MN
 
Lời giải
Coi M chập với N
$R_1$//$R_3 \Rightarrow R_{13}=\dfrac{16}{6}\Omega $
$R_2$//$R_4 \Rightarrow R_{24}=\dfrac{8}{6}\Omega $
$ \Rightarrow R_{tđ}=4\Omega \Rightarrow I=3,5A$
$I_1+I_2=3,5$ và $I_1R_1=I_2R_3$
$ \Rightarrow I_1=\dfrac{7}{6},I_2=\dfrac{7}{3}$
$U_{AM}=\dfrac{28}{3}=U_{AN} \Rightarrow V_M=V_N$
Cường độ dđ qua MN=0.
Câu b tính tương tự nhé
 
Lời giải
Coi M chập với N
$R_1$//$R_3 \Rightarrow R_{13}=\dfrac{16}{6}\Omega $
$R_2$//$R_4 \Rightarrow R_{24}=\dfrac{8}{6}\Omega $
$ \Rightarrow R_{tđ}=4\Omega \Rightarrow I=3,5A$
$I_1+I_2=3,5$ và $I_1R_1=I_2R_3$
$ \Rightarrow I_1=\dfrac{7}{6},I_2=\dfrac{7}{3}$
$U_{AM}=\dfrac{28}{3}=U_{AN} \Rightarrow V_M=V_N$
Cường độ dđ qua MN=0.
Câu b tính tương tự nhé
Câu b không tương tự đâu thầy. Vì em cũng tính như vậy và ra kêt quả là $U_{AM}=U_{AN}=8V$ thế thì thành ra nó giống y câu a???
 
Lời giải
Coi M chập với N
$R_1$//$R_3 \Rightarrow R_{13}=\dfrac{16}{6}\Omega $
$R_2$//$R_4 \Rightarrow R_{24}=\dfrac{8}{6}\Omega $
$ \Rightarrow R_{tđ}=4\Omega \Rightarrow I=3,5A$
$I_1+I_2=3,5$ và $I_1R_1=I_2R_3$
$ \Rightarrow I_1=\dfrac{7}{6},I_2=\dfrac{7}{3}$
$U_{AM}=\dfrac{28}{3}=U_{AN} \Rightarrow V_M=V_N$
Cường độ dđ qua MN=0.
Câu b tính tương tự nhé
Mình nghĩ nếu có A >>>>cường độ MN +I1=I2 $\Rightarrow$ Cường độ MN=I2-I1=7/6 (>0) $\Rightarrow$ Dòng điện đi từ N đến M... còn trường hợp k có A mình ít gặp...
 

Quảng cáo

Top