Trình bày một cách cho dù các trang bị ẩm nhưng vẫn lật dễ dàng

Câu hỏi
Một cuốn sách để lâu ngày bị ẩm rất khó lật các trang. Trình bày một cách cho dù các trang bị ẩm nhưng vẫn lật dễ dàng
 

Quảng cáo

Top