Cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ 2 là

Bài toán
Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động thư nhất và thứ 2 lần lượt là $q_{1}$ và $q_{2}$ với $4q_1^2+q_{2}^{2}=1,3.10^{-17}$. Ở thời điểm t, điện tích của tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch thứ 1 lần lượt là $10^{-9}$ và 6mA, cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ 2 là:
A. 4mA
B. 10mA
C. 8mA
D. 6mA
mong mọi người giúp
 
Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động thư nhất và thứ 2 lần lượt là $q_{1}$ và $q_{2}$ với $4q_1^2+q_{2}^{2}=1,3.10^{-17}$. Ở thời điểm t, điện tích của tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch thứ 1 lần lượt là $10^{-9}$ và 6mA, cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ 2 là:
A. 4mA
B. 10mA
C. 8mA
D. 6mA
mong mọi người giúp
Câu này không khó, chỉ cần nhớ định nghĩa "cường độ dòng điện là điện lượng gửi qua một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian" là đủ.

Định nghĩa ấy viết lại dưới dạng vi phân là $$i=\dfrac{dq}{dt}$$
Vậy nên, ta đạo hàm hai về phương trình $4q_1^2+q_{2}^{2}=1,3.10^{-17}$ theo thời gian thì được $$4.2.\dfrac{dq_1}{dt}q_1+2.\dfrac{dq_2}{dt}q_2=0$$ $$\Leftrightarrow 4i_1q_1+i_2q_2=0 \Rightarrow i_2=-\dfrac{4q_1}{q_2}.i_1$$
Cũng từ phương trình $4q_1^2+q_{2}^{2}=1,3.10^{-17}$, ta tính được $q_2$ và thay vào trên là có kết quả rồi.
 
Last edited:
Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động thư nhất và thứ 2 lần lượt là $q_{1}$ và $q_{2}$ với $4q_1^2+q_{2}^{2}=1,3.10^{-17}$. Ở thời điểm t, điện tích của tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch thứ 1 lần lượt là $10^{-9}$ và 6mA, cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ 2 là:
A. 4mA
B. 10mA
C. 8mA
D. 6mA
Em viết đề thiếu nha em! Chính xác chỗ đó là "cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ hai có độ lớn bằng"

Chỗ này các em cho là không cần thiết nhưng thực tế về mặt toán học nó là hai đại lượng khác nhau. Một cái là một đại lượng đại số (có âm, có dương), một đại lượng véc tơ; cái kia là một số dương.

Cần phân biệt khái niệm thật tốt các em mới không nhầm lẫn cũng như làm mất đi bản chất vật lý của nó.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
lltrang Độ lệch pha giữa điệp áp và cường độ dòng điện khi C=C1 Bài tập Điện xoay chiều 1
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
hhoangle Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
T Cường độ hiệu dụng dòng qua mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
khoaa8a Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 9
ShounenAi Điều chỉnh điện dung của tụ điện để khi vôn kế chỉ số 80V thì khi đó cường độ dòng điện là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
G Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 2
Nô BiTa Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 0
T MPĐ Cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
V Chứng minh rằng trong số 4 đường dây nối ấy có 1 đường dây tại đó cường độ dòng điện luôn bằng 0 Bài tập Điện xoay chiều 0
SHINE Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời Bài tập Điện xoay chiều 3
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
N f biến thiên Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại thì tần số w bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
G Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
gabpaw Cường độ dòng điện qua cuộn cảm là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 0
SunShine 98 Cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị bằng? Bài tập Điện xoay chiều 1
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
C Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch có giá trị: Bài tập Điện xoay chiều 1
C Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua động cơ bằng: Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Cường độ cực đại của dòng điện qua động cơ là? Bài tập Điện xoay chiều 11
T Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của mỗi pha của động cơ là Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 0
GS.Xoăn Tức thời Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không thể là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Luhan Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn sơ cấp bằng? Bài tập Điện xoay chiều 0
Quang Tuấn Tức thời Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
M Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn đây và công suất của dòng 3 pha có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 6
dhdhn Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đạt cực đại thì roto phải quay với tốc độ? Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện này là. Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 0
NTH 52 Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
C Khi f= 60 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
A Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Cường độ dòng điện trong mạch khi mắc hiệu điện thế trên vào mạch chứa P và Q mắc nối tiếp Bài tập Điện xoay chiều 1
Đinh Phúc Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
boyvodanh97 Tính cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
V Biểu thức cường độ dòng điện trước khi tăng điện dung là Bài tập Điện xoay chiều 7
V Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 2
X Tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ Bài tập Điện xoay chiều 4
tam01235 Thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại 3 lần khi đó R có giá trị gần nhất là Bài tập Điện xoay chiều 4
T Cường độ dòng điện cực đại trong vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 3
Huy Nguyễn MBA Cường độ dòng điện chay trong cuộn sơ cấp có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
O Gía trị hiệu dụng của cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 9
Nắng R biến thiên Độ lệch pha nhỏ nhất giữa cường độ dòng điện và điện áp hai đầu mạch. Bài tập Điện xoay chiều 5
O Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
highhigh Gía trị hiệu dụng của cường độ dòng điện qua tụ $C$ là Bài tập Điện xoay chiều 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top