Khoảng cách AM là?

Bài toán
Hai nguồn phát sóng A, B cách nhau $19 cm$ dao động theo phương thẳng đứng vói $uA=uB=A\cos \left(20\pi .t\right) $. Tốc độ truyền sóng là $40 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$ . Gọi $ M$ là điểm gần A nhất dao động với biên độ cực đại cùng pha với nguồn A. Khoảng cách $AM$ là?
A. 5cm
B. 2cm
C. 4cm
D. 6cm
 
Lời giải
Phương trình dao động tổng hợp tại M $u_M=2A\cos \left(\dfrac{\pi \left(d_2-d_1\right)}{\lambda}\right)\cos \left(20\pi t-\dfrac{\pi \left(d_1+d_2\right)}{\lambda}\right)$
Để M cực đại thì $\cos \left(\dfrac{\pi \left(d_2-d_1\right)}{\lambda}\right)=1$
$\Rightarrow d_2-d_1=2k\lambda<>
Để M cùng pha 2 nguồn thì $\dfrac{\pi \left(d_1+d_2\right)}{\lambda}=2n\pi $
$\Rightarrow d_2+d_1=2n\lambda>AB$(2)
Với $\lambda=\dfrac{v}{f}=4cm$
Từ (1),(2) $ \Rightarrow k<2,375,n>2,375 \Rightarrow k=2,n=3$
$ \Rightarrow d_1+d_2=24cm;d_2-d_1=16cm$
$ \Rightarrow d_1=4cm$ chọn C.
Ps: chú ý! Do $\dfrac{AB}{\lambda}$ không nguyên nên M không nằm trên AB mà nằm trên elip nhận A, B làm tiêu điểm. Ứng với 2n=6 là số chẵn
IMG_20150729_211721.jpg
 
Last edited:
Sao lại biết k=2 và n=3 vậy thầy? Sao k không bằng 1 và n=4,5,6,7.... ạ?
Với lại Để M cực đại thì $\cos \left( \dfrac{\pi \left(d2-d1\right)}{\lambda }\right)=-1 $ cũng được ạ... chỉ cần sau đó đẩy $\pi $ vào trong.
 
Vì cực đại gần A nhất nên k lớn nhất và n phải nhỏ nhất vì n càng lớn thì hình elip càng bự khi đó M càng xa A hơn.. Nếu em cho $\cos {\dfrac{\pi \left(d_2-d_1\right)}{\lambda}}=-1$ đẩy $\pi $ dzô trong:
$ \Rightarrow \dfrac{\pi \left(d_2+d_1\right)}{\lambda}-\pi =2n\pi $
$ \Rightarrow d_2-d_1=\left(2k+1\right)\lambda<>
$ \Rightarrow k=1$, sau đó lí luận để n=3.. Nhưng rõ ràng điểm này tuy thỏa mãn cực đại cùng pha nhưng không phải điểm gần A nhất.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Tại thời điểm t2 = 1s, khoảng cách giữa hai điểm A và B là: Bài tập Sóng cơ 0
Rosemary Pham Khi có sóng truyền qua,khoảng cách lớn nhất giữa B và A là Bài tập Sóng cơ 7
manhktnd98 Khoảng cách từ M đến AB có thể là Bài tập Sóng cơ 10
K Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 1
Feel Again Khoảng cách MO là Bài tập Sóng cơ 1
N Tại điểm M gần điểm P nhất dao động với biên độ A thì khoảng cách MP là Bài tập Sóng cơ 1
never give up Điểm M gần B nhất có phương trình song $u= asin( 10\pi t)$ cách B một khoảng là? Bài tập Sóng cơ 1
N Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AM cách A 1 khoảng xa nhất là ? Bài tập Sóng cơ 5
N Khoảng cách BC là ? Bài tập Sóng cơ 1
N Khoảng cách CM là Bài tập Sóng cơ 2
N Khoảng cách từ M đến S1 là Bài tập Sóng cơ 1
phanha11a1 Khoảng cách xa nhất giữa MN với AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
T Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 1
V Trên mặt nước có BA nguồn sóng. Khoảng cách ngắn nhất từ M đến O là ? Bài tập Sóng cơ 1
L Khoảng cách lớn nhất mà hai vật có thể đạt được là? Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Khoảng cách từ M đến AB có thể là? Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Khoảng cách từ M đến AB có thể là? Bài tập Sóng cơ 0
0 Khi có sóng truyền qua thì khoảng cách nhỏ nhất giữa A và B là: Bài tập Sóng cơ 3
M Khoảng cách S1S2 là Bài tập Sóng cơ 0
N Khoảng cách nhỏ nhất giữa A, B là: Bài tập Sóng cơ 4
0 Hai người ấy nghe được cùng một âm của buổi hòa nhạc cách nhau một khoảng thời gian là Bài tập Sóng cơ 7
please help Khoảng cách MN là? Bài tập Sóng cơ 1
D Khoảng cách AC có giá trị là Bài tập Sóng cơ 3
Quyết Tâm Học Khoảng cách là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 2
A Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là : Bài tập Sóng cơ 1
A Điểm dao động với biên độ cực tiểu trên MB xa M nhất cách B một khoảng là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
A Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực đại nằm trên xx' là Bài tập Sóng cơ 2
A Nếu M và N là hai điểm gần nhau nhất dao động vuông pha với nhau và M cùng pha với O thì khoảng cách Bài tập Sóng cơ 1
A Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 3
A Khoảng cách ngắn nhất của 2 phần tử vật chất tại M và N khi chúng dao động là? Bài tập Sóng cơ 3
truongpham97 Điểm dao động cực đại trên $MS_{2}$ cách $S_{2}$ một khoảng lớn nhất là? Bài tập Sóng cơ 33
GS.Xoăn Khoảng cách $d$ là: Bài tập Sóng cơ 6
Kate Spencer Khoảng cách MN là ? Bài tập Sóng cơ 4
G Khoảng cách giữa 5 nút liên tiếp là: Bài tập Sóng cơ 1
H Khoảng cách tử M đến AB có thể là: Bài tập Sóng cơ 0
T Tìm khoảng cách MA nhỏ nhất là? Bài tập Sóng cơ 3
M Điểm M cách nguồn S1 một khoảng là ? Bài tập Sóng cơ 1
proboyhinhvip Khoảng cách MB là Bài tập Sóng cơ 7
cuonghp96 Biết khoảng cách giữa hai điểm M, N là 0.2cm. Bước sóng của sóng dừng trên dây là Bài tập Sóng cơ 3
Nhật Li độ điểm M trên dây, cách O một khoảng 30,5 cm ở thời điểm t là Bài tập Sóng cơ 2
litieulong96 Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất mà giữa hai điểm M, N có giá trị gần đúng là Bài tập Sóng cơ 6
B Khoảng cách CM là: Bài tập Sóng cơ 1
JDieen XNguyeen Khoảng cách $MN$ là Bài tập Sóng cơ 8
L Điểm dao động cực đại trên AM cách M một khoảng nhỏ nhất là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 4
hoankuty Khoảng cách xa nhất giữa 2 phần tử môi trường tại M và N khi có sóng truyền qua là Bài tập Sóng cơ 11
chinhanh9 Khoảng cách MO là? Bài tập Sóng cơ 2
K Khoảng cách ON là??? Bài tập Sóng cơ 1
T Khoảng cách MN là Bài tập Sóng cơ 7
Tungthanhphan Điểm M gần B nhất có phương trình sóng $u=asin(10 \pi t)$ cách B một khoảng là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 3
Gem Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 điểm trên dây có cùng biên độ là a và dao động ngược pha là??? Bài tập Sóng cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top