C biến thiên Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp giữa hai bản tụ điện lúc này là?

Bài toán
Đặt điện áp $U = 220\sqrt 2 \cos 100\pi t$ vào hai đầu đoạn mạch vào một bóng đèn dây tóc loại $110V-50W$ mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh $C$ để đèn sáng bình thường. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp giữa hai bản tụ điện lúc này là:
A. $\dfrac{\pi }{2}$
B. $\dfrac{\pi }{6}$
C. $\dfrac{\pi }{3}$
D. $\dfrac{\pi }{4}$
 
Bài toán
Đặt điện áp $U = 220\sqrt 2 \cos 100\pi t$ vào hai đầu đoạn mạch vào một bóng đèn dây tóc loại $110V-50W$ mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh $C$ để đèn sáng bình thường. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp giữa hai bản tụ điện lúc này là:
A. $\dfrac{\pi }{2}$
B. $\dfrac{\pi }{6}$
C. $\dfrac{\pi }{3}$
D. $\dfrac{\pi }{4}$
Bài làm:
Ta có:
$$R=\dfrac{U_{den}^{2}}{P_{den}}=242(\Omega)$$
Khi đèn sáng bình thường tức: $i_{den}=i_{mach}=\dfrac{U_{den}}{R}=\dfrac{5}{11}$
Ta có:
$$i=\dfrac{U}{\sqrt{R^{2}
+Z_{C}^{2}}}=\dfrac{5}{11}\Leftrightarrow \dfrac{220}{\sqrt{242^{2}+Z_{C}^{2}}}=\dfrac{5}{11}$$
$$\Rightarrow Z_{C}=242\sqrt{3}$$
Vậy độ lệch pha của cường độ dòng điện trong mạch và điện áp giữa 2 tụ điện là:C
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
lltrang Độ lệch pha giữa điệp áp và cường độ dòng điện khi C=C1 Bài tập Điện xoay chiều 1
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
S Lệch pha Khi các điện áp tức thời uAM và uMB lệch pha nhau góc 90 độ thì hệ số tự cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
O Lệch pha Thay đổi C và độ lệch pha dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
O Lệch pha Độ lệch pha của các đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
L Độ lệch pha của điện áp 2 đầu đoạn mạch so với dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
G Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
A Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch AP và AB khi $R=R_{1}$ Bài tập Điện xoay chiều 8
H Độ lệch pha lớn nhất giữa điện áp của cuộn dây và đoạn mạch X bằng Bài tập Điện xoay chiều 9
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lệch pha của $\varphi_1$ có độ lớn là. Bài tập Điện xoay chiều 10
hoankuty Hỏi độ lệch pha giữa $u_{AM}$và $u_{MB}$ gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 16
iphodtv Lệch pha Độ lệch pha uMB với i là Bài tập Điện xoay chiều 0
P Độ lệch pha giữa điện áp của toàn mạch và dòng điện? Bài tập Điện xoay chiều 7
S Lệch pha Giúp em tính lệch pha=120 độ Bài tập Điện xoay chiều 3
Mai Bò Cường độ tức thời trong hai trường hợp lệch pha nhau 120 Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng f biến thiên Độ lệch pha giữa các điện áp khi $f$ thay đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng R biến thiên Độ lệch pha nhỏ nhất giữa cường độ dòng điện và điện áp hai đầu mạch. Bài tập Điện xoay chiều 5
L Lệch pha Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu AN so với điện áp hai đầu MB Bài tập Điện xoay chiều 8
Enzan Độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế hai đầu mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
O Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
Gem L biến thiên Tính độ lệch pha giữa $U_{L}$ và $U_{AB}$ khi $L=L_{2}$ ? Bài tập Điện xoay chiều 1
ShiroPin L biến thiên Tính độ lệch pha giữa $u_L$ và $u_{AB}$ khi $L=L_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
Đ Lệch pha Độ lệch pha giữa u và i Bài tập Điện xoay chiều 1
lam_vuong Truyền tải điện Độ lệch pha giữa điện áp đầu đường dây và điện áp cuối đường dây bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
ashin_xman C biến thiên Hãy tính tổng độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu mạch so với cường độ dòng điện trong mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Lệch pha Tìm độ lệch pha điện áp giữa điện áp hai đầu mạch MB và cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 11
H MBA Độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế ở thứ cấp là Bài tập Điện xoay chiều 4
__Black_Cat____! MBA Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp hai đầu cuôn thứ cấp là: Bài tập Điện xoay chiều 3
N Lệch pha Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trên là Bài tập Điện xoay chiều 2
Sky Fighter Tức thời Độ lệch pha $u,i$ tức thời Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Lệch pha Độ lệch pha giữa điện áp Bài tập Điện xoay chiều 7
H L biến thiên Bài toán về độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 3
T C biến thiên Khi đó độ lệch pha của điện áp giữa hai bản tụ so với điện áp u là Bài tập Điện xoay chiều 1
T Lệch pha Độ lệch pha giữa hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch và hai đầu tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF MBA Độ lệch pha của u và i là? Bài tập Điện xoay chiều 3
lvcat Mạch $L,r-C$ có $u=50\sqrt{2}\cos(100\pi t)$ thì $ U_{cd}=20\sqrt{5} V, U_{C}=50V$. Tìm độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
huyhoang ML ND C biến thiên Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L..... Bài tập Điện xoay chiều 1
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
L Khi tốc độ quay của rôto là n2 thì hiệu điện thế hai đầu tụ điện đại cực đại và bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 4
hhoangle Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
Bty Khi tốc độ quay của roto là n$\sqrt{2}$(vòng/phút) thì công suất của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 16
T Cường độ hiệu dụng dòng qua mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
khoaa8a Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 9
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
ShounenAi Điều chỉnh điện dung của tụ điện để khi vôn kế chỉ số 80V thì khi đó cường độ dòng điện là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top