Tức thời Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM?

Bài toán
Cho đoạn AB gồm một tụ điện có điện dung C: một điện trở hoạt động R và một cuộn cảm có điện trở thuần r và có độ tự cảm $L=rRC$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì điện áp giữa hai cuộn cảm có biểu thức $U = 100\cos \left(\omega t + \dfrac{\pi }{{12}}\right)$ . Vào thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm bằng $80V$ thì điện áp giữa hai đầu mạch AM ( AM gồm C và R ) là 30V. Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM?
 
Bài toán
Cho đoạn AB gồm một tụ điện có điện dung C: một điện trở hoạt động R và một cuộn cảm có điện trở thuần r và có độ tự cảm $L=rRC$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì điện áp giữa hai cuộn cảm có biểu thức $U = 100\cos (\omega t + \dfrac{\pi }{{12}})$ . vào thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm bằng $80V$ thì điện áp giữa hai đầu mạch AM ( AM gồm C và R ) là 30V. Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM?
Lời Giải:
$L=rL.C \Leftrightarrow Z_L.Z_C=rR \Leftrightarrow \dfrac{Z_L}{r}.\dfrac{-Z_C}{R} =-1.$ $\Rightarrow (u_{AM}; u_{MB})=\dfrac{\pi}{2}$
$ \Rightarrow \left(\dfrac{u_{AM}}{U_{0AM}}\right)^2 + \left(\dfrac{u_{MB}}{U_{0MB}}\right)^2 =1 \Rightarrow U_{0AM} = 50$
$\\ \Rightarrow u_{AM}= 50\cos \left(\omega.t-\dfrac{5\pi}{12}\right)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
SHINE Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời Bài tập Điện xoay chiều 3
JDieen XNguyeen Viết biểu thức điện áp $u_C$ trên tụ C Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty Viết biểu thức của hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 2
A L biến thiên Viết biểu thức của i ứng với các giá trị L1 và L2. Bài tập Điện xoay chiều 1
thien than cua gio Viết biểu thức $ u_{MB}$ Bài tập Điện xoay chiều 6
B C biến thiên $C=C_2$ thì Uc max, viết biểu thức của i Bài tập Điện xoay chiều 4
missyou1946 Viết biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
missyou1946 Viết biểu thức điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 5
Mink Pycee Hộp đen Viết biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch X? Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tức thời Viết biểu thức $u_{AB}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
N Viết biểu thức $u_{AB}$? Bài tập Điện xoay chiều 3
inconsolable Tức thời Viết biểu thức của cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung f biến thiên Tìm f để $U_c$ max. Và viết biểu thức $U_c$ max Bài tập Điện xoay chiều 3
T Viết biểu thức cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tức thời Viết biểu thức của u Bài tập Điện xoay chiều 1
dtdt95 Tức thời Tính L và viết biểu thức cường độ dòng điện . Bài tập Điện xoay chiều 6
dtdt95 Tức thời Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch. Bài tập Điện xoay chiều 4
$ Tức thời Mạch $C-R-L,r$. Viết biểu thức $u_{AM}$ với $AM$ gồm $C, \ R$ Bài tập Điện xoay chiều 3
adamdj Tức thời Viết phương trình hiệu điện thế giữa hai đầu RL Bài tập Điện xoay chiều 2
lkshooting Lệch pha Hãy viết $U_{NB}$ tính $r,L,C$ Bài tập Điện xoay chiều 2
V Biểu thức điện áp giữa 2 điểm A, M là Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biểu thức X Bài tập Điện xoay chiều 0
G Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 2
Nguyễn Hương Ly Suất điện động cảm ứng trên khung dây có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
G Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
blackberry9320 Lệch pha Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch RL là Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Biểu thức cường độ điện áp toàn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 5
21653781 Với stato có 4 cuộn dây nối tiếp, mỗi cuộn có 25 vòng, biểu thức của suất điện động xuất hiện trong Bài tập Điện xoay chiều 1
A Khi đó dòng điện qua mạch có biểu thức: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 0
tkvatliphothong f biến thiên Số biểu thức đúng là Bài tập Điện xoay chiều 1
D Nếu nối tắt tụ C thì biểu thức điện áp tức thời hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
Quang Tuấn Tức thời Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Biểu thức dòng điện lúc đó là. Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân R biến thiên Biểu thức đúng là: Bài tập Điện xoay chiều 5
Hải Quân Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 0
shockvodoi97 f biến thiên Biểu thức tính $\cos \varphi $ là? Bài tập Điện xoay chiều 7
C Biểu thức của u là Bài tập Điện xoay chiều 5
A Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
A Biểu thức i qua mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
A Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là Bài tập Điện xoay chiều 3
Đinh Phúc Biểu thức hai đầu đoạn mạch có dạng Bài tập Điện xoay chiều 3
Đinh Phúc Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
Đinh Phúc Dòng điện trong mach có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
V Biểu thức cường độ dòng điện trước khi tăng điện dung là Bài tập Điện xoay chiều 7
thien than cua gio Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 1
thien than cua gio Biểu thức i qua mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top