Tính áp suất khí trong bình sau đó

Bài toán
Trong bình kín có 1 hỗn hợp metan và oxi ở nhiệt độ phòng và áp suất 760mmHg áp suất riêng phần cuả metan và ôxi bằng nhau. Sau khi xảy ra sự nổ trong bình kín, ngta làm lạnh để hơi nc ngưng tụ và đc dẫn ra ngoài. Sau đó ngta lại đưa bình về nhiệt độ ban đầu. Tính áp suất khí trong bình sau đó
 
Trong bình kín có 1 hỗn hợp metan và oxi ở nhiệt độ phòng và áp suất 760mmHg áp suất riêng phần cuả metan và ôxi bằng nhau. Sau khi xảy ra sự nổ trong bình kín, ngta làm lạnh để hơi nc ngưng tụ và đc dẫn ra ngoài. SAu đó ngta lại đưa bình về nhiệt độ ban đầu. Tính áp suất khí trong bình sau đó
Lời giải
Gọi áp suất mỗi khí ban đầu là $\dfrac{p}{2}$, tổng áp suất khí lúc đầu là p. Phản ứng cháy $CH_4+2O_2=CO_2+2H_2O$ vậy oxi cháy hết còn $CH_4$ cháy hết 1/2.
Sau khi rút nước ra khỏi bình áp suất $CH_4$là $\dfrac{p}{4}$. Áp suất khí $CO_2$ cũng là $\dfrac{p}{4}$. Vậy tổng áp suất khí trong bình lúc sau là $p'=\dfrac{p}{2}=380mmHg$
 
Last edited:

Quảng cáo

Top