Phản ứng tỏa hay thu năng lượng?

Câu hỏi
Người ta dùng hạt $proton$ bắn vào hạt nhân bia đang đứng yên gây ra phản ứng tạo thành 2 hạt nhân giống nhau bay ra cùng động năng và theo các hướng lập với nhau một góc $120^{o}$. Biết số khối của hạt nhân bia lớn hơn 3. Kết luận nào sau đây $đúng$?

Lời giải
phản ứng $p^{1}_{1}+X^{A}\rightarrow 2Y^{\dfrac{A+1}{2}}$
$A>3$
năng lượng của phản ứng $\Delta E=2K_{Y}-K_{p}$ $=m_{Y}v_{Y}^{2}-\dfrac{1}{2}m_{p}v_{p}^{2}$ $\left(*\right)$
mà do các góc của vận tốc $120 độ$ thì suy ra động lượng của $p$ và của $Y$ là bằng nhau
suy ra $m_{p}v_{p}=m_{Y}v_{Y}$
$\Rightarrow v_{c}=\dfrac{m_{p}v_{p}}{m_{Y}}=\dfrac{v_{p}}{\dfrac{A+1}{2}}=\dfrac{2v_{p}}{A+1}$
lấy khối lượng hạt nhân xấp xỉ số khối
thay vào $\left(*\right)$ $\Delta E=\dfrac{A+1}{2}.\dfrac{4v_{p}^{2}}{\left(A+1\right)^{2}}-\dfrac{1}{2}v_{p}^{2}$
$=\left(\dfrac{2}{A+1} -\dfrac{1}{2}\right)v_{p}^{2}$
$=\dfrac{3-A}{A+1}.v_{p}^{2}<0$ do $A>3$
$\Delta E<0$
vậy phản ứng thu năng lượng
mình giải thế này nhưng đáp án bài này là phản ứng tỏa năng lượng
các bạn xem thử có sai chỗ nào không giúp mình với!!!

 

Quảng cáo

Top