Khối lượng $H_{2}$ tiêu thụ

Bài toán
Công suất bức xạ toàn phần của mặt trời là $P=3,9.10^{26} W$. Biết rằng năng lượng bức xạ toàn phần của mặt trời là kết quả của quá trình tổng hợp hydro thành heli và lượng heli tạo thành trong một năm là $1,945.10^{19} kg$. Tính khối lượng hidro tiêu thụ hằng năm

A. $m_{H}=1,945.10^{19}kg$
B. $m_{H}=1,366.10^{17}kg$
C. $m_{H}=1,23.10^{34}kg$
D. $m_{H}=1,958.10^{19}kg$

đáp án D
bạn nào giúp mình với nhé
 
Bài toán
Công suất bức xạ toàn phần của mặt trời là $P=3,9.10^{26} W$. Biết rằng năng lượng bức xạ toàn phần của mặt trời là kết quả của quá trình tổng hợp hydro thành heli và lượng heli tạo thành trong một năm là $1,945.10^{19} kg$. Tính khối lượng hidro tiêu thụ hằng năm

A. $m_{H}=1,945.10^{19}kg$
B. $m_{H}=1,366.10^{17}kg$
C. $m_{H}=1,23.10^{34}kg$
D. $m_{H}=1,958.10^{19}kg$

đáp án D
bạn nào giúp mình với nhé
Lời giải

Công của mặt trời $A=P.t=3,9.10^{26}\times .365 \times 24 \times 3600 =1,229904 \times 10^{34}$
Mặt khác $A=\Delta m . c^2 \Rightarrow \Delta m \Rightarrow m_{H}= m_{He}+ \Delta M = 1,958.10^{19} kg$
Đáp án D.
 

Quảng cáo

Top