Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch AP và AB khi $R=R_{1}$

Bài toán
Cho mạch xoay chiều AB nối tiếp : AM biến trở R, MN chứa r, NP chứa cuộn cảm thuần, đoạn PB chứa tụ điện có điện dung biến thiên. Ban đầu thay đổi C sao cho điện áp hiệu dụng ở hai đầu AP không phụ thuộc vào R. Giữ nguyên C và thay đổi R; khi $R=R_{1}$ thì điện áp hai đầu AP lệch pha cực đại so với điện áp ở hai đầu AB và giá trị điện áp hiệu dụng hai đầu PB là $U_{1}$; khi $R=R_{2}$ thì tích điện áp hiệu dụng $\left(U_{AN}.U_{NP}\right)$ đạt cực đại và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu AM là $U_{2}$ với $U_{1}=1,5\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)U_{2}$, độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch AP và AB khi $R=R_{1}$
A. 120
B. 60
C. 90
D. 135
 
*Thay đổi C thì $U_{RrL}$ không đổi$\Rightarrow$2$Z_L$=$Z_C$
*Thay đổi R để AP lệch pha cực đại so với điện áp ở hai đầu AB
$\Rightarrow$tan$\phi$=$\dfrac{2\dfrac{Z_L}{R+r}}{1-\left(\dfrac{Z_L}{R+r}\right)^2}$
=$\dfrac{2x}{1-x^2}=\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{1}{1+x}$
$\Rightarrow$ hàm ngịch biến$\Rightarrow$ $\phi$ max khi R=0$

*$U_{AN}. U_{NP}$ max khi r+$R_2$=$Z_L$
lúc sau ta có:
$\frac{8Z_L^2}{r^2+Z_L^2}=(18+9\sqrt{3}).\frac{(Z_L-r)^2}{Z_L^2}$
$\Rightarrow$ $Z_L$=r.$\sqrt{3}$
$\Rightarrow$ \tan $\phi$=-$\sqrt{3}$ $\Rightarrow$ $\phi$=120
 
Last edited:
Lời giải
*Thay đổi C thì $U_{RrL}$ không đổi$\Rightarrow$2$Z_L$=$Z_C$
*Thay đổi R để AP lệch pha cực đại so với điện áp ở hai đầu AB
$\Rightarrow$tan$\phi$=$\dfrac{2\dfrac{Z_L}{R+r}}{1-\left(\dfrac{Z_L}{R+r}\right)^2}$
=$\dfrac{2x}{1-x^2}=\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{1}{1+x}$
$\Rightarrow$ hàm ngịch biến$\Rightarrow$ $\phi$ max khi R=0$\Rightarrow$ $\phi$=90
Um mình cũng giải ra 90 nhưng đáp án là 120 :((
 
Công thức giải nhanh đây: $U_{1}=nU_{2}$

Xét : $\dfrac{Z_{L}}{r}=a=\tan \varphi $ với $\Delta \varphi =2\varphi $.

Thu kết quả:

$a^{2}=\dfrac{n}{\sqrt{8}}\left(a-1\right)\sqrt{a^{2}+1}$

Thay số vào rồi tính độ lệch pha, thu đáp án gần nhất là A.
 
$U_{AN}.U_{NP}$ max khi r+$R_2$=$Z_l$
lúc sau ta có:
$\dfrac{8Z_L^2}{r^2+Z_L^2}=\left(18+9\sqrt{3}\right).\dfrac{\left(Z_L-r\right)^2}{Z_L^2}$
$\Rightarrow$ $Z_L$=r$\sqrt{3}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
lltrang Độ lệch pha giữa điệp áp và cường độ dòng điện khi C=C1 Bài tập Điện xoay chiều 1
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
S Lệch pha Khi các điện áp tức thời uAM và uMB lệch pha nhau góc 90 độ thì hệ số tự cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
O Lệch pha Thay đổi C và độ lệch pha dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
O Lệch pha Độ lệch pha của các đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
L Độ lệch pha của điện áp 2 đầu đoạn mạch so với dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 0
G Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
P Tìm độ lớn độ lệch pha của cường độ dòng điện tức thời qua mạch trong hai trường hợp Bài tập Điện xoay chiều 1
H Độ lệch pha lớn nhất giữa điện áp của cuộn dây và đoạn mạch X bằng Bài tập Điện xoay chiều 9
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lệch pha của $\varphi_1$ có độ lớn là. Bài tập Điện xoay chiều 10
hoankuty Hỏi độ lệch pha giữa $u_{AM}$và $u_{MB}$ gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 16
iphodtv Lệch pha Độ lệch pha uMB với i là Bài tập Điện xoay chiều 0
P Độ lệch pha giữa điện áp của toàn mạch và dòng điện? Bài tập Điện xoay chiều 7
S Lệch pha Giúp em tính lệch pha=120 độ Bài tập Điện xoay chiều 3
Mai Bò Cường độ tức thời trong hai trường hợp lệch pha nhau 120 Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng f biến thiên Độ lệch pha giữa các điện áp khi $f$ thay đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng R biến thiên Độ lệch pha nhỏ nhất giữa cường độ dòng điện và điện áp hai đầu mạch. Bài tập Điện xoay chiều 5
L Lệch pha Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu AN so với điện áp hai đầu MB Bài tập Điện xoay chiều 8
Enzan Độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế hai đầu mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
O Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
Gem L biến thiên Tính độ lệch pha giữa $U_{L}$ và $U_{AB}$ khi $L=L_{2}$ ? Bài tập Điện xoay chiều 1
ShiroPin L biến thiên Tính độ lệch pha giữa $u_L$ và $u_{AB}$ khi $L=L_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
Đ Lệch pha Độ lệch pha giữa u và i Bài tập Điện xoay chiều 1
lam_vuong Truyền tải điện Độ lệch pha giữa điện áp đầu đường dây và điện áp cuối đường dây bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
ashin_xman C biến thiên Hãy tính tổng độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu mạch so với cường độ dòng điện trong mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong Lệch pha Tìm độ lệch pha điện áp giữa điện áp hai đầu mạch MB và cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 11
H MBA Độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế ở thứ cấp là Bài tập Điện xoay chiều 4
__Black_Cat____! MBA Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp hai đầu cuôn thứ cấp là: Bài tập Điện xoay chiều 3
N Lệch pha Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch trên là Bài tập Điện xoay chiều 2
Sky Fighter Tức thời Độ lệch pha $u,i$ tức thời Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Lệch pha Độ lệch pha giữa điện áp Bài tập Điện xoay chiều 7
kingkoong C biến thiên Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp giữa hai bản tụ điện lúc này là? Bài tập Điện xoay chiều 1
H L biến thiên Bài toán về độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 3
T C biến thiên Khi đó độ lệch pha của điện áp giữa hai bản tụ so với điện áp u là Bài tập Điện xoay chiều 1
T Lệch pha Độ lệch pha giữa hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch và hai đầu tụ điện Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF MBA Độ lệch pha của u và i là? Bài tập Điện xoay chiều 3
lvcat Mạch $L,r-C$ có $u=50\sqrt{2}\cos(100\pi t)$ thì $ U_{cd}=20\sqrt{5} V, U_{C}=50V$. Tìm độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
K Tìm biên độ điện áp giữa hai đầu mạch điện ? Bài tập Điện xoay chiều 1
huyhoang ML ND C biến thiên Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L..... Bài tập Điện xoay chiều 1
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
L Khi tốc độ quay của rôto là n2 thì hiệu điện thế hai đầu tụ điện đại cực đại và bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 4
hhoangle Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
Bty Khi tốc độ quay của roto là n$\sqrt{2}$(vòng/phút) thì công suất của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 16
T Cường độ hiệu dụng dòng qua mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
khoaa8a Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 9
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
ShounenAi Điều chỉnh điện dung của tụ điện để khi vôn kế chỉ số 80V thì khi đó cường độ dòng điện là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top