Muốn con lắc đơn luôn dao động với biên độ góc bằng 50 thì cơ cấu duy trì dao động cần phải cung cấp

Bài toán
Con lắc đơn có khối lượng vật nặng là $m = 100 g,$ dao động với biên độ góc $5^0$ tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ thì năng lượng dao động của nó là $1 mJ.$ Do sức cản của môi trường nên sau năm chu kỳ dao động biên độ góc chỉ còn $4^0.$ Muốn con lắc đơn luôn dao động với biên độ góc bằng $5^0$ thì cơ cấu duy trì dao động cần phải cung cấp năng lượng cho hệ dao động với công suất là:
A. 70,1 µW
B. 35.05 µW
C. 35.05 mW
D. 70.1 mW
 
$W=\dfrac{mgl\alpha ^{2}}{2}$ $\Rightarrow$ $L\approx 0,26262$ $\Rightarrow$T
$\Delta W$ = $\dfrac{mgl}{2}\left(\alpha ^{2}_{max}-\alpha ^{2}_{min}\right)$
$P=\dfrac{\Delta W}{T}=3,6.10^{-4}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top