Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là?

Bài toán
Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là:
A. 100Hz
B. 125Hz
C. 75Hz
D. 50Hz
 
Bài toán
Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là:
A. 100Hz
B. 125Hz
C. 75Hz
D. 50Hz
Công thức tính nhanh:
1. Với sóng dừng có $2$ đầu cố định: $$l = k\dfrac{\lambda_{1} }{2}; l = \left(k + 1\right)\dfrac{\lambda_{2} }{2}$$
$$\Rightarrow k\dfrac{v}{2f_{1}}= \left(k + 1\right)\dfrac{v}{2f_{2}}\Rightarrow \dfrac{f_{1}}{k}= \dfrac{f_{2}}{k + 1} \Rightarrow f_{min}= \dfrac{f_{2}- f_{1}}{\left(k + 1\right) -k}\Leftrightarrow f_{min} = f_{2} - f_{1}$$

2. Với sóng dừng $1$ đầu là nút và một đầu là bụng: $$l = \left(2k + 1\right)\dfrac{\lambda _{1}}{4}; l = [2\left(k+1\right)+1]\dfrac{\lambda _{2}}{4}= [2k + 3]\dfrac{\lambda _{2}}{4}$$
$$\Rightarrow \left(2k+1\right)\dfrac{v}{4f_{1}}= \left(2k+3\right)\dfrac{v}{4f_{2}}\Rightarrow \dfrac{f_{1}}{2k+1}=\dfrac{f_{2}}{2k+3} \Rightarrow f_{min}= \dfrac{f_{2}-f_{1}}{2}$$
Lời giải
Từ $\left(1\right)$ dễ dàng chọn D.
 
Last edited:
Công thức tính nhanh:
1. Với sóng dừng có $2$ đầu cố định: $$l = k\dfrac{\lambda_{1} }{2}; l = \left(k + 1\right)\dfrac{\lambda_{2} }{2}$$
$$\Rightarrow k\dfrac{v}{2f_{1}}= \left(k + 1\right)\dfrac{v}{2f_{2}}\Rightarrow \dfrac{f_{1}}{k}= \dfrac{f_{2}}{k + 1}\Rightarrow f_{min}= \dfrac{f_{2}- f_{1}}{\left(k + 1\right) -k}\Leftrightarrow f_{min} = f_{2} - f_{1}$$

2. Với sóng dừng $1$ đầu là nút và một đầu là bụng: $$l = \left(2k + 1\right)\dfrac{\lambda _{1}}{4}; l = [2\left(k+1\right)+1]\dfrac{\lambda _{2}}{4}= [2k + 3]\dfrac{\lambda _{2}}{4}$$
$$\Rightarrow \left(2k+1\right)\dfrac{v}{4f_{1}}= \left(2k+3\right)\dfrac{v}{4f_{2}}\Rightarrow \dfrac{f_{1}}{2k+1}=\dfrac{f_{2}}{2k+3}\Rightarrow f_{min}= \dfrac{f_{2}-f_{1}}{2}$$
Lời giải
Từ $\left(1\right)$ dễ dàng chọn D.
Mình thấy bạn giỏi và nắm chắc kiến thức ghê!!!:)
 
Sợi dây có 2 đầu cố định ta có hệ thức:

chiều dài sợi dây liên hệ với bước sóng là:

ta có: l=k. Lamđa/2 suy ra f=kv/2l; k là số bó sóng=số bụng

gọi k là số bụng ứng với tần số f=150Hz thì

(k+1) là số bụng sóng ứng với tần số 200Hz (tần số gần nhau nhất)
như vậy ta có:

150=kv/2l (1)

200=(k+1)v/2l (2)

Lập tỉ số (2) chia (1) suy ra k=3 thay vào (1) suy ra v=7500 cm/s

Sóng dừng có tần số nhỏ nhất ứng với k=1 khi đó thay vào (1) suy ra f =50Hz
 
Công thức tính nhanh:
1. Với sóng dừng có $2$ đầu cố định: $$l = k\dfrac{\lambda_{1} }{2}; l = \left(k + 1\right)\dfrac{\lambda_{2} }{2}$$
$$\Rightarrow k\dfrac{v}{2f_{1}}= \left(k + 1\right)\dfrac{v}{2f_{2}}\Rightarrow \dfrac{f_{1}}{k}= \dfrac{f_{2}}{k + 1} \Rightarrow f_{min}= \dfrac{f_{2}- f_{1}}{\left(k + 1\right) -k}\Leftrightarrow f_{min} = f_{2} - f_{1}$$

2. Với sóng dừng $1$ đầu là nút và một đầu là bụng: $$l = \left(2k + 1\right)\dfrac{\lambda _{1}}{4}; l = [2\left(k+1\right)+1]\dfrac{\lambda _{2}}{4}= [2k + 3]\dfrac{\lambda _{2}}{4}$$
$$\Rightarrow \left(2k+1\right)\dfrac{v}{4f_{1}}= \left(2k+3\right)\dfrac{v}{4f_{2}}\Rightarrow \dfrac{f_{1}}{2k+1}=\dfrac{f_{2}}{2k+3} \Rightarrow f_{min}= \dfrac{f_{2}-f_{1}}{2}$$
Lời giải
Từ $\left(1\right)$ dễ dàng chọn D.
Cái k với k+1 đó là sao m. N ?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
F Khi thay đổi tần số rung và giữ nguyên lực căng dây thì tần số nhỏ nhất có thể tạo sóng dừng là ? Bài tập Sóng cơ 1
A Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên dây đó là Bài tập Sóng cơ 1
lannhi Thay đổi tần số rung một lượng nhỏ bằng Bài tập Sóng cơ 2
lannhi Tần số của nguồn nhỏ nhất để bắt đầu có sóng dừng Bài tập Sóng cơ 3
Kirito Tần số dao động nhỏ nhất có giá trị? Bài tập Sóng cơ 2
Trần Hoài Nghĩa Tần số âm nhỏ nhất khi ống sáo phát ra âm to nhất bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
H Xác định tần số âm nhỏ nhất mà máy thu âm có thể ghi được âm to nhất. Bài tập Sóng cơ 1
A Tần số dao động nhỏ nhất mà các nguồn phát ra có giá trị là? Bài tập Sóng cơ 2
huynhcashin Tần số dao động nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
triminhdovip137 Tìm tần số âm nhỏ nhất khi ống sáo phát ra âm to nhất Bài tập Sóng cơ 5
N Tần số nhỏ nhất tạo ra sóng dừng trên sợi dây đó là Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Tần số nhỏ nhất tạo sóng dừng trên dây? Bài tập Sóng cơ 1
__Black_Cat____! Tần số nhỏ thứ 3 mà vấn tạo sóng dừng trên dây là? Bài tập Sóng cơ 5
ChienNguyen111 Tần số dao động của nguồn Bài tập Sóng cơ 0
Dando Nguyễn Tần số kích thích Bài tập Sóng cơ 1
Băng Kì Tần số sóng trên dây khi đó bằng? Bài tập Sóng cơ 0
tritanngo99 Bước sóng ứng với tần số âm cơ bản do dây phát ra bằng: Bài tập Sóng cơ 1
tritanngo99 Muốn dây rung thành một bó thì tần số dao động $f$ là Bài tập Sóng cơ 1
Điên Plus Tăng tần số f và tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
N Nếu tăng dần giá trị của tần số sẽ có bao nhiêu giá trị tạo sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
shochia Tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 5
N Tần số phát ra là Bài tập Sóng cơ 1
Tinh Hoang Tần số dao động của nguồn là? Bài tập Sóng cơ 9
N Tìm tần số f của âm Bài tập Sóng cơ 2
giolanh Nếu tăng dần tần số của hai nguồn lên hai lần thì biên độ tại $M$ lúc này là Bài tập Sóng cơ 4
0 Với tốc độ truyền sóng trên dây là v = 6 m/s, bước sóng λ > 10 cm. Tần số sóng là: Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Tính tần số cực tiểu để âm ghi được là cực đại? Bài tập Sóng cơ 4
Hải Quân Với tần số nằm trong khoảng từ 8 kHz đến 11 kHz, có bao nhiêu tần số tạo ra sóng dừng ? Bài tập Sóng cơ 2
GS.Xoăn Tần số $f$ có giá trị nào trong các giá trị sau? Bài tập Sóng cơ 2
quan trang Tần số min của các nguồn Bài tập Sóng cơ 1
T Để trên đoạn CD có đúng 3 điểm tại đó dao động với biên độ cức đại thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 5
P Để tạo sóng dừng trên dây với số nút nhiều nhất thì giá trị của tần số f là Bài tập Sóng cơ 1
A Để trên dây có (m-1) điểm nút kể cả đầu thì tần số sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 6
21653781 Tần số dao động của hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
A Tần số sóng có giá trị là Bài tập Sóng cơ 1
A Hỏi ống sáo có khả năng cộng hưởng những âm có tần số nào sau đây, biết tốc độ âm trong không khí v= Bài tập Sóng cơ 1
A Tốc độ truyền sóng trên dây là v= 4m/s, muốn có 8 bụng sóng thì tần số dao động phải là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 2
A Sóng dừng trên dây có 8 bụng sóng thì tần số dao động là Bài tập Sóng cơ 1
A Hãy chỉ ra tần số nào cho dưới đây cũng tạo ra sóng dừng trên dây? Bài tập Sóng cơ 2
Kate Spencer Tần số của dòng điện chạy qua dây? Bài tập Sóng cơ 1
A Tính tần số sóng, biết tần số ƒ có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. Bài tập Sóng cơ 3
T Đầu A giao động với tần số bao nhiêu để trên dây có 6 bó sóng Bài tập Sóng cơ 0
Kirito Tần số dao động của âm thoa có giá trị? Bài tập Sóng cơ 3
Kirito Mức thay đồi tần số so với tần số f mà máy thu M ghi nhận được Bài tập Sóng cơ 2
T Hiệu hai tần số liên tiếp cho sóng dừng trên dây Bài tập Sóng cơ 2
cuonghp96 Tần số dao động của hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
superstar Tính tần số họa âm bậc hai của nốt đồ Bài tập Sóng cơ 1
Enzan Tần số lớn nhất mà nhạc cụ này có thể phát ra là Bài tập Sóng cơ 2
huynhcashin Hỏi dây đàn đó có thể phát ra bao nhiêu hoạ âm có tần số trong khoảng 8 kHz -11kHz Bài tập Sóng cơ 6
Trần Hoài Nghĩa Tần số âm mà thiết bị T thu được là: Bài tập Sóng cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top