Các hạt nhân nào sau đây chắc chắn KHÔNG CÙNG một họ phóng xạ?

Bài toán
Một số hạt nhân phóng xạ, trước khi chuyển về hạt nhân bền nó trải qua một số phóng xạ alpha, beta và kèm theo cả gamma. Mỗi lần phóng xạ có một hạt nhân con sản phẩm. Tập hợp các hạt nhân mẹ và con trong quá trình đó gọi là họ phóng xạ. Các hạt nhân nào sau đây chắc chắn KHÔNG CÙNG một họ phóng xa? Giải thích?
A. 238 Ra 88,212 Pb 82,208 Tl 81
B. 230 Th 90,218 Po 84,206 Pb 82
C. 233 U 92,227 Th 90,209 Bi 83
D. 219 Rn 86,211 Pb 82,207 Tl 81
 
HIỆU SỐ NU PHẢI CHIA HẾT CHO 4 VÌ PHÓNG XẠ BETA VÀ GAMMA KHÔNG LÀM THAY ĐỔI SỐ NU. PHÓNG XẠ ANPHA THÌ SỐ NU GIẢM THEO BỘI CỦA 4
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K Khối lượng riêng của các hạt nhân khác nhau thì Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 4
M Chọn câu đúng : Động năng của các hạt nhân tạo thành trong phóng xạ hạt nhân Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 0
S Họ các hạt nhân đều cùng một họ phóng xạ tự nhiên Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 13
tkvatliphothong Quan sát các tia phóng xạ do khối chất $B_{83}^{210}$ phát ra Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 2
M Bộ phận nào sau đây không cần phải có trong lò phản ứng hạt nhân Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 1
Nguyetha Bán kính của quỹ đạo tròn của mỗi hạt Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 1
Lacho Tính năng lượng tỏa ra, thu vào của phản ứng hạt nhân Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 2
Lacho Tính năng lượng tỏa ra, thu vào của phản ứng hạt nhân Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 0
P Từ định nghĩa đơn vị khối lượng nguyên tử u suy ra khối lượng của hạt nhân $6C12$ Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 1
Huy Nguyễn Để thực hiên phản ứng nhiệt hạch, cân có đk mật độ hạt nhân đủ lớn Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 1
N Tỉ số số hạt mà máy đếm được trong những khoảng thời gian bằng nhau Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 3
D Phát biểu nào sai khi nói về phản ứng hạt nhân? Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 1
KSTN_BK_95 Tia alpha và hạt beta Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 1
NTH 52 Động năng của hạt nào lớn hơn cả? Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 2
sparkling_star Thanh điều khiển trong lò phản ứng hạt nhân. Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 2

Quảng cáo

Top