Tổng $\varphi _{1}+\varphi _{2}$ có giá trị bằng ?

Bài toán
Đặt một điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos \left(2\pi ft\right)V$ vào hai đầu đoạn mạch AM chứa cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L nối tiếp điện trở R, đoạn MB chứa tụ điện có điện dung C thay đổi được, trong đó f thay đổi được. Cố định điện dung của tụ điện ở giá trị $C_0$ , người ta thay đổi f đến giá trị $f_1$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở là $U_1$ và điện áp hai đầu AM lệch pha so với dòng điện góc $\varphi _{1}$. Thay đổi f đến giá trị $f_2
A. $\dfrac{\pi }{6}$
B. $\dfrac{\pi }{4}$
C. $\dfrac{\pi }{2}$
D. $\dfrac{\pi }{3}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
DanHien Thời điểm lần thứ 2016 mà tổng điện áp tức thời ($u_{C_1}$ + $u_{C_2}$) gấp 3 lần u là Bài tập Điện xoay chiều 2
O Tổng trở của cuộn dây có giá trị bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 9
A Tổng giá trị $R_1+R_2$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 0
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
BoythichFAP Tổng giá trị $\left(U_{C_{max}}+U_{L_{max}}\right)$ gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Điều chỉnh điện dung của tụ thì tổng điện áp hiệu dụng $U_{AM} + U_{BM}$ đạt cực đại bằng $U_{a}$ . Bài tập Điện xoay chiều 7
isaacnewtontp C biến thiên Giá trị cực đại của tổng điện áp hiệu dụng $(U_{AM} + U_{MB})$ là Bài tập Điện xoay chiều 11
GS.Xoăn TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU Bài tập Điện xoay chiều 25
GS.Xoăn C biến thiên Tổng $(U_1+U_2)$ gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau? Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính điện trở mỗi bóng đèn. tổng trở của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
A Từ trường tổng hợp tại tâm O có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 7
hoankuty f biến thiên Tìm tổng trở $Z$ của đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 15
Halerm Dép Tổng trở của cuộn cảm Bài tập Điện xoay chiều 0
D Tính tổng trở cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
thanh thương Tổng trở của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 8
huynhcashin R biến thiên Xác định điện trở thuần của cuộn dây và tổng trở của mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 1
Heavenpostman Hộp đen Tổng trở của đoạn mạch khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
Sky Fighter Tính $U_C$ để tổng điện áp hiệu dụng đạt max Bài tập Điện xoay chiều 3
H C biến thiên Điều chỉnh C để tổng điện áp $U_{AB} +U_{AM}+U_{MB}$ đạt giá trị cực đại.Khi đó hệ số công suất là Bài tập Điện xoay chiều 2
ashin_xman C biến thiên Hãy tính tổng độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu mạch so với cường độ dòng điện trong mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
ShiroPin Tổng trở của mạch Bài tập Điện xoay chiều 5
NTH 52 Hộp đen Tổng trở của đoạn mạch khi đó là? Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF Tổng trở của toàn mạch là ? Bài tập Điện xoay chiều 2
T Công suất tiêu thụ của cuộn dây là $40W$. Tìm tổng điện trở? Bài tập Điện xoay chiều 4
kiemro721119 Hộp đen Tổng trở đoạn mạch lúc sau? Bài tập Điện xoay chiều 3
K L biến thiên Tìm C và $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 2
P Trong trường hợp nào thì $\varphi _i$ lớn hơn? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Giá trị của $\cos \varphi $ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
shochia Tìm $cos\varphi _{1} ,cos\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
Nguyễn Đình Huynh Giá trị của $\varphi$ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
BoythichFAP $\frac{\varphi _{1}}{\varphi _{2}}$ gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
BoythichFAP $\frac{\varphi 2}{\varphi 1}$ gần giá trị nào nhất?? Bài tập Điện xoay chiều 2
MR...Teo f biến thiên Giá trị của $cos\varphi =?$ khi $\frac{L}{C}=\frac{R^{2}}{n}$ Bài tập Điện xoay chiều 6
shockvodoi97 f biến thiên Biểu thức tính $\cos \varphi $ là? Bài tập Điện xoay chiều 7
Invisible Tìm $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Tìm $cos\varphi _{d}$ Bài tập Điện xoay chiều 10
S L biến thiên Giá trị của $\varphi$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 14
zkdcxoan C biến thiên Hỏi $\varphi$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 2
huynhcashin R biến thiên $Cos\varphi _{1}$ gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 1
N f biến thiên Tìm $\varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
Joyka L biến thiên Giá trị của $\varphi $ gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 6
N C biến thiên Tìm $ \varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 2
Bo Valenca Xác định góc lệch pha $\varphi _1, \varphi_2$ giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với $i_1, i_2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
hang49 L biến thiên Giá trị của $\varphi $ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
Supersota f biến thiên Tính $\varphi _1$, $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
A L biến thiên Tìm giá trị gần nhất của $\varphi$ Bài tập Điện xoay chiều 0
A L biến thiên Tìm giá trị gần nhất của $\varphi$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Alitutu L biến thiên Giá trị của $cos\varphi _{1}$ và $cos\varphi _{2}$ là Bài tập Điện xoay chiều 6
hoankuty Tìm cặp giá trị $(t,\varphi _{0})$ thỏa mãn điều kiện Bài tập Điện xoay chiều 4
hang49 Giá trị của $cos\varphi _{1}$ và $cos\varphi _{2}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top