Chu kì T

Bài toán
Cho P0 là chất phóng xạ anpha và tạo thành hạt nhân X với chu kì bán rã. Biết lúc đầu chỉ có P0 nguyên chất, nếu lúc bắt đầu khảo sát tỉ lệ số hạt nhân X : số hạt nhân P0 là 3 : 1 và sau đó 270 ngày tỉ số đó là 15 : 1. Chu kì T là:
A. 135 ngày
B. 276 ngày.
C. 138 ngày
D. 137 ngày.
 
Lời giải
Po + \alpha $\Rightarrow$ X
$\Rightarrow$ X là Pb
$\dfrac{N_Pb}{N_Po}$ = 3 = 2^(t/T) - 1
$\Rightarrow$ t=2T
Sau 270 ngày. Ta có $\dfrac{N_Pb}{N_Po}$ = 15 = 2^[(t+270)/T] - 1
$\Rightarrow$ 4 = (2T+270)/T
$\Rightarrow$ T=135 ngày
 
Last edited:

Quảng cáo

Top