Tại điểm đó có độ lớn là $\frac{B_o}{2}$

Bài toán
Một sóng điện từ truyền trong chân không với bước sóng $\lambda=150m$ cường độ điện trường cực đại và cảm ứng từ cực đại của sóng lần lượt là $E_o$ và $B_o$. Tại thời điểm nào đó cường độ điện trường tại một điểm trên phương truyền sóng có giá trị $\dfrac{E_o}{2}$ và đang tăng. Sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu thì cảm ứng từ tại điểm đó có độ lớn là $\dfrac{B_o}{2}$
A. $\dfrac{5.10^{-7}}{3}s$
B. $\dfrac{5.10^{-7}}{12}s$
C. $\dfrac{5.10^{-7}}{6}s$
D. $\dfrac{5.10^{-7}}{4}s$
 
Bài toán
Một sóng điện từ truyền trong chân không với bước sóng $\lambda=150m$ cường độ điện trường cực đại và cảm ứng từ cực đại của sóng lần lượt là $E_o$ và $B_o$. Tại thời điểm nào đó cường độ điện trường tại một điểm trên phương truyền sóng có giá trị $\dfrac{E_o}{2}$ và đang tăng. Sau đó một khoảng thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu thì cảm ứng từ tại điểm đó có độ lớn là $\dfrac{B_o}{2}$
A. $\dfrac{5.10^{-7}}{3}s$
B. $\dfrac{5.10^{-7}}{12}s$
C. $\dfrac{5.10^{-7}}{6}s$
D. $\dfrac{5.10^{-7}}{4}s$
Lời giải
A
E và B cùng pha nên nên khoảng tg đó cũng chính là đến$ \dfrac{E_0}{2} $do ngắn nhất nên$ \dfrac{T}{3}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Huy Nguyễn Sau thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì cảm ứng từ tại điểm đó có độ lớn là $B_{0}/2$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
huynhcashin Tại một điểm M trên trục Ox các O một khoảng d phương trình của sóng điện từ tại đó là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
P Tại một thời điểm cường độ dòng điện là $12 mA$ thì sau đó $1,5.10^{-4}$ s cường độ dòng điện là 5 Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Tăng Hải Tuân Tại thời điểm năng lượng điện bằng từ, tụ điện bị đánh thủng. Dòng điện cực đại trong mạch khi đó? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
levietnghials Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kì $T$. Tại thời điểm nào đó cường độ Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
B Xác định độ lớn cường độ dòng điện tại thời điểm điện áp 2 bản tụ C1 bằng không. Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
chinhanh9 Cường độ trong mạch tại thời điểm điện áp hai đầu bằng 0 là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tại thời điểm $t_{2}$ là 0,9 mV và 2,4 mA. Điểm dung C của tụ điện là Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
N0601 Tại sao tụ điện phóng và nạp điện 4 lần trong 1T ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
P Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ đường thẳng ${S_1}{S_ 2}$ đến vị trí cân bằng của điểm dao động với Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Hải Quân Lần thứ hai điện tích trên tụ bằng một nửa điện tích lúc đầu q=q_0/2 là ở thời điểm nào? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Hải Quân Kể từ thời điểm t=0(s) cho đến khi năng lượng từ trường đạt cực đại lần đầu tiên thì tụ điện đã gi Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
hunghg0 Hiệu điện thế giữa hai bản tụ ở thời điểm cường độ dòng điện tức thời bằng cường độ hiệu dụng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
boyvodanh97 Tính suất điện động trong cuộn dây ở thời điểm $0,01 s$? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
tam01235 Sau thời điểm t một khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì I trong mạch có độ lớn cực đại? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
icyangel54 Vào thời điểm nào sau đây điện áp tức thời u đang giảm và có giá trị bằng điện áp hiệu dụng U? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
vat_ly_oi Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng 1 nửa cường độ hiệu dụng thì hđt giữa 2 bản tụ có Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
L Kể từ thời điểm đó biên độ của cường độ dòng điện trong mạch sẽ Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
D Khoảng cách từ máy bay đến ăngten rađa ở thời điểm sóng phản xạ từ máy bay là Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
To_Be_The_Best Tính điện tích cực đại của tụ trong khung dao động sau thời điểm t nói trên Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên dây có cùng biên độ a và dao động ngược pha nhau là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
canhbao Ở những thời điểm cường độ dòng điện trong mạch bằng 0 thì điện tích trên tụ bằng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Thời gian ngắn nhất giữa hai thời điểm liên tiếp. Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
T Điện tích cực đại trên tụ sau đó Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
N Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó về cường độ dòng điện i qua cuộn cảm và điện tích q của một bản tụ Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Hải Quân Năng lượng toàn phần sau đó sẽ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Hải Quân Năng lượng toàn phần sau đó sẽ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
K Hiệu điện thế cực đại trên tụ điện $C_{2}$ khi đó là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
tra97 Khi đó trong mạch dao động tắt dần, để duy trì dao động người ta cần bổ sung cho mạch một công suất Bài tập Dao động và sóng điện từ 13
D Sau đó giảm L thì? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
P Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm sau đó bằng bao nhiêu lần so với ban đầu Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
JDieen XNguyeen Hiệu điện thế cực đại trên tụ $C_2$ của mạch sau đó bằng bao nhiêu Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
tien dung So với lúc đầu điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm đó sẽ bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Love_is_so_vague Lúc đó nhiệt lượng lớn nhất tỏa ra trên cuộn dây bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
vat_ly_oi Khi đó vecto cường độ điện trường có? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
vat_ly_oi Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn 1 nửa giá trị đó là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
ShiroPin Tính năng lượng cực đại trong cuộn cảm sau đó Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
sooley Tính dòng điện cực đại trong mạch lúc đó Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
A Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch lúc đó là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
N Hiệu điện thế cực đại trên cuộn dây của mạch dao động sau đó là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Sao Mơ Điện áp cực đại trên tụ $C_{2}$ của mạch dao động sau đó Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
levietnghials Sau đó mạch thực hiện dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của tụ điện bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
nguyenthiepww Sau đó đóng K, tìm cường độ dòng điện cực đại trong mạch Bài tập Dao động và sóng điện từ 11
__Black_Cat____! Khi đó cường độ dòng điện qua cuộn cảm trong mạch thứ hai là Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
T Điện áp cực đại của tụ $C_2$sau đó là : Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top