Tại vị trí lực căng dây bằng 2 lần lực căng dây cực tiểu tính vận tốc vật

Bài toán
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l = 43,2 cm, vật có khối lượng m đặt tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 $ \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Kéo vật đến vị trí dây treo hợp phương thẳng đứng góc $\alpha$ rồi thả nhẹ. Bỏ qua mọi lực cản. Trong quá trình chuyển động lực căng dây cực đại = 4 lần lực căng dây cực tiểu. Tại vị trí lực căng dây = 2 lần lực căng cực tiểu thì vận tốc của vật có độ lớn:
A. 1,2 $ \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
B. 1,6 $ \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
C. 1 $ \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
D. 2 $ \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
 
Lời giải

Theo gỉa thiết: \[{T_{\max }} = 4{T_{\min }} \iff 3 - 2\cos {\alpha _\circ} = 4\cos {\alpha _\circ} \iff \cos {\alpha _\circ} = \dfrac{1}{2}\]
Tại vị trí cần tính vận tốc thì:
\[\begin{array}{l}
T = 2{T_{\min }} \iff 3\cos \alpha - 2\cos {\alpha _\circ} = 2\cos {\alpha _\circ} \iff \cos \alpha = \dfrac{4}{3}\cos {\alpha _\circ}\\
\implies v = \sqrt {\dfrac{2}{3}gl\cos {\alpha _\circ}} = \sqrt {\dfrac{2}{3}. 10.0,432.\dfrac{1}{2}} = 1,2{\rm{ }}\left({{\rm{ \ \left(\text{m}/\text{s}\right)}}} \right)
\end{array}\]
$\implies$ A. $1,2{\rm{ }}\left( {{\rm{ \ \left(\text{m}/\text{s}\right)}}} \right)$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng bằng thế năng Bài tập Dao động cơ 2
0 Vật cách vị trí cân bằng $2\sqrt{2}$cm tại những thời điểm nào ? Bài tập Dao động cơ 4
minhanhmia Thời điểm chất điểm đi qua vị trí thỏa mãn v=$\dfrac{\omega x }{\sqrt{3}}$ lần thứ 11 tại thời điểm Bài tập Dao động cơ 1
V Tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật 1 đọan l, khi đó tốc độ cực đại của vật là? Bài tập Dao động cơ 8
L Tại thời điểm 7/60 s sau đó vật đang ở vị trí có li độ? Bài tập Dao động cơ 3
X Vật dao động tắt dần và dừng lại tại vị trí cách vị trí căn bằng đoạn xa nhất bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
H Tại thời điểm vật cách vị trí cân bằng 6cm, sau đó 0,5s vật có tốc độ 16π. Tính A Bài tập Dao động cơ 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tốc độ của vật tại vị trí mà động năng bằng n thế năng là? Bài tập Dao động cơ 3
Del Enter Tại thời điểm t = 2,5s chất điểm ở vị trí có li độ. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Động nặng của vật tại vị trí $x=4cm$ là Bài tập Dao động cơ 5
H Tại vị trí dây treo hợp đưng phương thẳng đứng góc b' = 0,01 rad thì gia tốc của con lắc có độ lớn Bài tập Dao động cơ 1
A Vật nhỏ của con lắc sẽ dừng tại vị trí Bài tập Dao động cơ 11
huynhcashin Xác định tốc độ của vật và hợp lực tác dụng lên vật tại vị trí x1=4(cm) Bài tập Dao động cơ 3
H Vật nhỏ có thể dừng tại vị trí nào? Bài tập Dao động cơ 1
V Tại vị trí đó thế năng con lắc L' bằng 4 lần thế năng con lắc L. Tính l và l' Bài tập Dao động cơ 3
ShiroPin Xác định tốc độ vật và hợp lực tác dụng lên vật tại vị trí $x_1 = -4cm$ Bài tập Dao động cơ 1
L Li độ dài của con lắc tại vị trí mà ở đó động năng và thế năng dao động của con lắc bằng nhau là: Bài tập Dao động cơ 1
little_bobanh Tỉ số giữa lực căng dây và trọng lực tại vị trí cân bằng là: Bài tập Dao động cơ 2
P Xác định vận tốc của vật tại vị trí cách vị trí lò xo không biến dạng 5cm lần thứ hai? Bài tập Dao động cơ 1
K Xác định tốc độ vật và hợp lực tác dụng lên vật tại vị trí $x_1=-4$cm. Bài tập Dao động cơ 8
N Tỉ số giữa độ lớn gia tốc tiếp tuyến của vật tại vị trí biên và độ lớn gia tốc tiếp tuyến của vật tạ Bài tập Dao động cơ 1
T Độ dãn lò xo tại vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 3
T Trong chu kỳ đầu tiên kể từ gốc thời gian vật chuyển động chầm dần qua vị trí x=2 cm tại thời điểm . Bài tập Dao động cơ 5
thehiep Thế năng tại vị trí dây treo hợp với phương thằng đứng góc $60^0$ Bài tập Dao động cơ 2
phenol phenic Tại vị trí lực căng dây treo 4N xác định gia tốc của vật? Bài tập Dao động cơ 1
Spin9x Tiến hành giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật 1 đoạn $l$, khi đó tốc độ cực đại của vật là Bài tập Dao động cơ 1
levietnghials Giữ chặt lò xo tại vị trí cách vật 1 đoạn $l$, khi đó tốc độ dao động cực đại của vật là: Bài tập Dao động cơ 9
N Thế năng của vật tại vị trí lò xo có tốc độ lớn nhất là Bài tập Dao động cơ 1
H Vật nhỏ dừng lại tại vị trí cách $O$ bằng bao nhiêu trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 3
dreamhigh315 Trong một chu kỳ vận tốc của vật có giá trị lớn nhất tại vị trí Bài tập Dao động cơ 2
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
A Gốc thế năng đàn hồi tại VTCB của CLLX treo thằng đứng Bài tập Dao động cơ 0
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
tritanngo99 Tại thời điểm đó, chất điểm 2 có li độ là: Bài tập Dao động cơ 3
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
minhanhmia Thế năng của vật tại thời điểm t là: Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Theo kết quả thí nghiệm của học sinh này thì gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm có giá trị? Bài tập Dao động cơ 3
kienduc_2000 Xác định tốc độ vật và hợp lực tác dụng lên vât tại x=-4cm Bài tập Dao động cơ 0
M Tại thời điểm t=1/4s, chất điểm có li độ bằng mấy? Bài tập Dao động cơ 2
Tú Zô Gia tốc của chất điểm tại biên âm là? Bài tập Dao động cơ 9
Rosemary Pham Tìm li độ của N tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 11
K Động năng của một vật tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 3
I Trong dao động điều hòa của con lắc đơn tại một nơi xác định Bài tập Dao động cơ 5
phạm thị thúy quỳnh Vận tốc của vật tại thời điểm t'=t+T/4(s) Bài tập Dao động cơ 1
L Tại thời điểm t=0, li độ của vật là Bài tập Dao động cơ 1
K Tìm li độ tại thời điểm t. Bài tập Dao động cơ 5
caybutbixanh Tìm biện độ tại điểm C cách bụng sóng 4cm . Bài tập Dao động cơ 2
c87777 Độ lớn cường độ điện trường và lực căng dây treo của con lắc tại VTCB đó có giá trị là Bài tập Dao động cơ 2
M Mức cường độ âm tại A là Bài tập Dao động cơ 1
please help Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ cm thì li độ tại Q có độ lớn là? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top