Li độ góc của con lắc đơn gần nhất với giá trị

Bài toán
Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc $\alpha_\circ=8^\circ$. Khi lực căng dây bằng $10$ lần lực hồi phục thì li độ góc của con lắc đơn gần với giá trị nào nhất sau đây:
A. $7^\circ$
B. $-7^\circ$
C. $6^\circ$
D. $-6^\circ$
Trích đề thi thử lần 5 của Bamabel.
 
Bài toán
Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc $\alpha_\circ=8^\circ$. Khi lực căng dây bằng $10$ lần lực hồi phục thì li độ góc của con lắc đơn gần với giá trị nào nhất sau đây:
A. $7^\circ$
B. $-7^\circ$
C. $6^\circ$
D. $-6^\circ$
Trích đề thi thử lần 5 của Bamabel.
Lời giải

$T=mg\left(3\cos \alpha -2\cos \alpha _{0}\right)=10mg\sin {\alpha}$
$\alpha=6 $ Đáp án cả C và D đều đúng
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
minhanhmia Khi đó li độ góc a của con lắc là: Bài tập Dao động cơ 2
T Độ cao và biên độ góc của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 1
T Khi đó biên độ góc của con lắc sau khi va chạm là: Bài tập Dao động cơ 0
T Biên độ góc cực đại $\alpha$ của con lắc đơn phải thỏa mãn điều kiện nào? Bài tập Dao động cơ 1
V Biên độ và tần số góc của dao động là Bài tập Dao động cơ 1
Quan_Tham Tần số góc của con lắc có độ lớn gần với giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tính động năng và tốc độ của con lắc khi nó đi qua vị trí có góc lệch $\alpha =30^0$ Bài tập Dao động cơ 3
0 Li độ góc $\alpha$ của con lắc là ? Bài tập Dao động cơ 1
C Tỷ số tốc độ góc của kim giờ và kim phút của một đồng hồ đang hoạt động bình thường bằng Bài tập Dao động cơ 1
H Tại vị trí dây treo hợp đưng phương thẳng đứng góc b' = 0,01 rad thì gia tốc của con lắc có độ lớn Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Động năng của con lắc đơn khi li độ góc 4,5° là Bài tập Dao động cơ 2
huynhcashin Biên độ góc của con lắc còn lại sau 10 dao động toàn phần là? Bài tập Dao động cơ 1
Mai NTM Sau bao nhiêu thời gian thì biên độ góc của con lắc đơn chỉ còn một góc $\alpha $ Bài tập Dao động cơ 2
hoangmac Tính biên độ góc của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 3
R Quan hệ giữa biên độ góc của hai con lắc là? Bài tập Dao động cơ 1
ShiroPin Khi vật qua vị trí li độ góc $\dfrac{\alpha_o}{3}$ thì độ lớn vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 3
P Tỉ số các biên độ góc của 2 con lắc? Bài tập Dao động cơ 3
tkvatliphothong Tìm biên độ góc của con lắc đơn sau 10 dao động toàn phần Bài tập Dao động cơ 0
Đá Tảng Tìm biên độ góc của con lắc đơn. Bài tập Dao động cơ 1
trangconan123 Vật sẽ dao động với chu kì và biên độ góc là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 6
L Sau đó con lắc dao động với biên độ góc bằng Bài tập Dao động cơ 1
honganle99 Tính biên độ góc $\alpha _0$? Bài tập Dao động cơ 2
F Đến dao động thứ 75 thì biên độ góc còn lại là ? Bài tập Dao động cơ 3
0 Hỏi sau bao nhiêu chu kì thì biên độ góc con lắc chỉ còn $30^{0}$ Bài tập Dao động cơ 2
L Li độ góc con lắc Bài tập Dao động cơ 1
L Tỉ số các biên độ góc Bài tập Dao động cơ 3
I Cho 2 vật dao động điếu hòa cùng tốc độ góc $\omega $ biên độ lần lượt là A1,A2 Bài tập Dao động cơ 9
ĐỗĐạiHọc2015 Xác định tần số góc và biên độ. Bài tập Dao động cơ 1
Jeremy Nguyễn Tìm góc ACB gần với giá trị nào sau đây nhất (tính theo độ) Bài tập Dao động cơ 10
Dark_Angel Tìm biên độ góc Bài tập Dao động cơ 0
T Xác định li độ góc khi động năng bằng 3 lần thế năng Bài tập Dao động cơ 1
T Sau bao lâu,kể từ lúc bắt đầu quay,góc giữa hai vectơ bằng 45 độ?` Bài tập Dao động cơ 1
D Tìm biên độ dao động,li độ góc,chu kì T' Bài tập Dao động cơ 0
LeLinh Sau đó con lắc dao động điều hòa trong hệ quy chiếu gắn với thang máy với biên độ góc là Bài tập Dao động cơ 1
ShiroPin Sau đó con lắc dao động điều hòa trong hệ quy chiếu gắn với thang máy với biên độ góc là Bài tập Dao động cơ 1
hoangmac Năng lượng cần cung cấp trong một tuần để con lắc dao động duy trì biên độ góc $\alpha_{0}$ là: Bài tập Dao động cơ 0
H Sau khi được truyền vận tốc, vật m dao động điều hòa với biên độ và tằn số góc là Bài tập Dao động cơ 5
H Sau khi được truyền vận tốc, vật m dao động điều hòa với biên độ và tần số góc là Bài tập Dao động cơ 1
D Để con lắc dao động duy trì với biên độ góc ban đầu thì phải bổ sung năng lượng có công suất là? Bài tập Dao động cơ 8
dtdt95 Tính biên độ, chu kì và tần số góc Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Tỉ số biên độ góc hai con lắc Bài tập Dao động cơ 4
kiemro721119 Khi con lắc cân bằng trong điện trường thì giá trị góc lệch và cường độ điện trường là gì? Bài tập Dao động cơ 0
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
htthao1506 Con lắc lò xo, nếu tăng khối lượng và không thay đổi biên độ thì: Bài tập Dao động cơ 4
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top