Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn S1S2 là?

Bài toán
Trong thí nghiệm về giao thoa trên mặt nước gồm 2 nguồn kết hợp $S_1, S_2$ có cùng $f = 20 Hz$ tại điểm $M$ cách $S_1$ khoảng $25 cm$ và cách $S_2$ khoảng $20,5 cm$ sóng có biên độ cực đại. Giữa $M$ và đường trung trực của $S_1S_2$ còn có 2 cực đại khác. Cho $S_1S_2 = 8 cm.$ Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn $S_1S_2$ là?
A. $8$
B. $12$
C. $10$
D. $20$
 
Lời giải
Số điểm có biên độ cực đại $d_2-d_1=k\lambda \Rightarrow \lambda=1,5cm$ (do k=3)
khi biên độ cực tiểu: $d_2-d_1=\left(k+0,5\right).0,5\lambda$
$ \Rightarrow -8\leq 0,75k+0,375 \leq 8$
$ \Rightarrow k=20$. Chọn D.
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
P Trên $MS_1$ có số điểm cực đại giao thoa là Bài tập Sóng cơ 2
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
Nhật Hoa Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là: Bài tập Sóng cơ 1
GuyFawkes Tại thời điểm t =1,2s, có một số điểm trên bề mặt chất lỏng ở cùng độ cao và cao nhất Bài tập Sóng cơ 1
N Ở cùng một thời điểm mà 2 phần tử tại đó có li độ khác 0 thì tỉ số của M1 so với M2 là Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn $S_1S_2$ là? Bài tập Sóng cơ 4
T Để trên đoạn CD có đúng 3 điểm tại đó dao động với biên độ cức đại thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 5
A Để trên dây có (m-1) điểm nút kể cả đầu thì tần số sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 6
boyvodanh97 Số điểm có biên động dao đông cực đại nẳm trên đoạn $CD$ Bài tập Sóng cơ 1
J Số điểm dao động có biên độ 1,8a ngược pha với trung điểm O Bài tập Sóng cơ 5
cuonghp96 Giữa A và B có số điểm dao động với biên độ bằng 7cm là Bài tập Sóng cơ 1
kt1996 Số điểm trên đọan AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB(không tính Bài tập Sóng cơ 8
litieulong96 Tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất mà giữa hai điểm M, N có giá trị gần đúng là Bài tập Sóng cơ 6
T Số các điểm có biên độ 3mm trên đoạn nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 3
Enzan Số điểm trên đoạn AB có biên độ cực đại và cùng pha với trung điểm I của AB là Bài tập Sóng cơ 4
Change Tìm số điểm có dao động là $5 cm$ trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
L Giữa A và B có số điểm dao động với biên độ 7 cm là ? Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Trên khoảng AB,số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với 2 nguồn (không kể 2 nguồ Bài tập Sóng cơ 4
chinhanh9 Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là? Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Số điểm trên đường tròn thuộc mặt phẳng chất lỏng nhận MN làm đường kính có biên độ dao động A/2 Bài tập Sóng cơ 5
missyou1946 Số điểm có biên độ cực tiểu trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 1
N Số điểm có biên độ dao động cực tiểu nằm trên AB (không kể AB) là Bài tập Sóng cơ 5
Gem Số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và cùng pha với nguồn ( không kể 2 nguồn) là Bài tập Sóng cơ 2
tien dung Đường cao CH vuông góc với AB tại H. Trên đoạn CH có số điểm dao động cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 6
S Số điểm M có li độ thỏa mãn $u_M+u_I=0$ tại thời điểm t bất kì là: Bài tập Sóng cơ 9
inconsolable Số các điểm có biên độ bằng $\sqrt{2}$ lần biên độ của nguồn trên đường nối 2 nguồn là: Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Trên đường tròn tâm O ,đường kính 20 cm.nằm ở mặt nước có số điểm luôn dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 2
tutsao3 Số điểm trên đoạn SB có biên độ sóng tổng hợp là 2a là? Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Số các điểm có biên độ 5mm trên đường nối 2 nguồn là Bài tập Sóng cơ 1
T Đếm số điểm có biên độ cực đại trên đường tròn: Bài tập Sóng cơ 6
P Số điểm có biên độ bằng $3\sqrt{2}$(cm) trên đoạn thẳng $AB$ là: Bài tập Sóng cơ 11
ShiroPin Trong BC có số điểm dao động đồng pha với A là Bài tập Sóng cơ 3
N Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I là: Bài tập Sóng cơ 0
lam_vuong Số điểm trên AB có biên độ dao động cực đại đồng pha với trung điểm I của đoạn AB (không tính I) Bài tập Sóng cơ 6
ShiroPin Trên đoạn $S_1 S_2$ số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nguồn (không kể cả hai nguồn) Bài tập Sóng cơ 9
N Số điểm dao động với biên độ cực đại có trong khoảng $OO^{'}$ là Bài tập Sóng cơ 1
H Số điểm có dao động bằng 5mm là: Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Số điểm trên đoạn MN có biên độ cực đại và cùng pha với I? Bài tập Sóng cơ 14
ashin_xman Vân lồi bậc $k+3$ đi qua điểm $N$ có $NA-NB=36(mm)$. Số điểm dao thoa cực đại trên đoạn $AB$ là? Bài tập Sóng cơ 16
T Trên đường chéo $AC$ của hình chữ nhật $ABCD$ ($BC = 4 cm$) có số điểm dao động với biên độ $2a$ Bài tập Sóng cơ 1
T Số điểm dao động với biên độ $5 cm$ có trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
K Trong khoảng giữa M và N số điểm dđ ngược pha với O là Bài tập Sóng cơ 0
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top