Biểu thức liên hệ giữa $\lambda {_1}$ và $\Delta$ là?

Bài toán:
TBQĐ có giới hạn quang điện $\lambda {_0}$(nm) .Chiếu vào tế bào quang điện một ánh sáng có bước sóng $\lambda {_1}$(nm)sau đó tăng thêm 1 lượng $\Delta $(nm) thì thấy tỉ số vận tốc ban đầu cực đại của các electron hơn kém nhau 1,5 lần. Ngược lại khi ta giảm 1 lượng $\Delta $(nm) thì thấy vận tốc ban đầu cực đại của các electron hơn kém nhau 2 lần. Biểu thức nào sau đây đúng?
A. $\lambda {_1}=\dfrac{16}{11}\Delta $
B. $\lambda {_1}= \lambda {_2}$
C. $\lambda {_1}=8\Delta $
D. Không có đáp án
P/s: thử chế
 

Quảng cáo

Top