Tính góc giữa phương chuyển động của hai hạt X

Bài toán:
Một proton có động năng $K{_P}=5$MeV bắn vào hạt nhân $Li^7_3$ đang đứng yên thì phản ứng sinh ra hai hạt X có bản chất giống nhau và không kèm theo bức xạ gama.Tính góc giữa phương chuyển động của hai hạt X, biết rằng chúng bay ra đối xứng với nhau qua phương tới của proton. Biết $m_{Li}=7,0144u$;$m{_P}=1,0073u$;$m{_X}=4,0015u$;$1u=931Me/c^2$
A. $160,8^0$
B. $144,4^0$
C. $164,4^0$
D. $80,38^0$
 
Bài toán:
Một proton có động năng $K{_P}=5$MeV bắn vào hạt nhân $Li^7_3$ đang đứng yên thì phản ứng sinh ra hai hạt X có bản chất giống nhau và không kèm theo bức xạ gama.Tính góc giữa phương chuyển động của hai hạt X, biết rằng chúng bay ra đối xứng với nhau qua phương tới của proton. Biết $m_{Li}=7,0144u$;$m{_P}=1,0073u$;$m{_X}=4,0015u$;$1u=931Me/c^2$
A $160,8^0$
B $144,4^0$
C $164,4^0$
D $80,38^0$
Lời giải :
Ta có : ${{P}_{He}}^{2}={{P}_{He}}^{2}+{{P}_{P}}^{2}-2{{P}_{P}}{{P}_{He}}Cos\varphi$
$\Rightarrow Cos\varphi =\dfrac{{{P}_{P}}}{2{{P}_{He}}}=\dfrac{1}{4}\sqrt{\dfrac{{{K}_{P}}}{{{K}_{He}}}}=\dfrac{1}{4}\sqrt{\dfrac{2,25}{\dfrac{1,0073+7,0142-2.4,0015}{2}}}=0,12\to \varphi =83,{{07}^{{}^\circ }}$
 
Lời giải :
Ta có : ${{P}_{He}}^{2}={{P}_{He}}^{2}+{{P}_{P}}^{2}-2{{P}_{P}}{{P}_{He}}Cos\varphi$
$\Rightarrow Cos\varphi =\dfrac{{{P}_{P}}}{2{{P}_{He}}}=\dfrac{1}{4}\sqrt{\dfrac{{{K}_{P}}}{{{K}_{He}}}}=\dfrac{1}{4}\sqrt{\dfrac{2,25}{\dfrac{1,0073+7,0142-2.4,0015}{2}}}=0,12\to \varphi =83,{{07}^{{}^\circ }}$
Nhân 2 góc lên chứ .
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Tính góc giữa hạt p và hạt $\alpha $ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
hoankuty Hãy xác định tính chất góc giữa hai hạt nhân con $A$và $B$ ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Tính góc tạo bởi hướng của 2 hạt nhân bay ra cùng động năng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Dark_Angel Tính giá trị góc $\varphi $ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
H Tính góc hợp bởi hướng chuyển động của các hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
nghiaminh12345 Hãy tính số hạt nhân của nguồn bị phân rã trong 2 ngày; sau 8 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Đậu Hoàng Anh Tính số lần nơtron va chạm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Double H Tính chu kì phân rã của $_{14}^{31}\textrm{Si}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Tính tuổi Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
Văn Long Tính năng lượng mà phản ứng đó tỏa ra hay thu vào Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Tính tỉ số k của 2 chất Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
V Tính năng lượng phản ứng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Văn Long Tính tuổi của mẫu thiên thạch Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
O Tính công suất tiêu thụ của nhà máy điện Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
K Tính chu kỳ bán rã của natri Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
3 Tính tần số bức xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
T Tính động năng hạt? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
T Tính năng lượng tỏa ra khi phân rã một hạt nhân? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Tính khoảng thời gian để số hạt nguyên chất của hỗn hợp chỉ còn một phần ba số hạt ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
N Tính năng lượng tối thiểu cần thiết để tách hạt nhân oxi? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
H Tính tuổi của sinh vật cổ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
highhigh Tính vận tốc cực đại của êlectron khi rời khỏi nguyên tử đó Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Enzan Tính số hạt nhân bị phân rã sau 1 phút Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
luxubuhl Tính động năng của hạt nhân X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
D Tính động năng của hạt $\alpha$ và hạt nhân Rn Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
N Tính số hạt nhân còn lại và số hạt nhân đã phân rã? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
huynhcashin Tính $\alpha$ gốc hợp bởi 2 hạt nhân X giống nhau Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
minhdoan Tính bước sóng của bức xạ $\gamma$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
huynhcashin Tính thời gian để B đạt giá trị lớn nhất Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
ShiroPin Tính thời gian chiếu xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
To_Be_The_Best Tính số hạt $Mg$ tạo thành trong giờ thứ 10 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
K Tính vận tốc của hạt \alpha Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
T Tính năng lượng tỏa ra khi cho 10 g Po phân ra hết là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
sooley Động năng của hạt $\alpha$ là $E_{\alpha }=4Mev$. Tính khối lượng hạt $_{92}^{234}\textrm{U}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
To_Be_The_Best Tính $cos\varphi$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ferollsan Hãy tính tuổi của cục nham thạch Bài tập Hạt nhân nguyên tử 8
lvcat Tính năng lượng kích thích $_{7}^{14}\textrm{N}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
H Tính vận tốc v của nguyên tử hiđrô Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
triminhdovip137 Tính năng lượng tối thiểu cần thiết để tách hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
H Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
ShiroPin Tính thời gian để lượng chất phóng xạ thay đổi Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
thehiep Tính tổng số hạt nhân bị phân rã đến phản ứng thứ $100$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
N Tính tuổi của một tượng gổ cổ biết rằng lượng chất phóng xạ C14 phóng xạ $\beta ^{-}$ hiện nay của t Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
P Tính tuổi của mẫu gỗ cổ đại? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
P Sắp xếp theo thứ tự tăng dần về tính bền vững của các hạt nhân nguyên tử? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
T Tính tỉ lệ giữa hạt còn lại và hạt tạo thành Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ahehe Góc giữa các hướng chuyển động của hạt p và hạy Li có độ lớn gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
P Góc giữa hai vecto vận tốc của hạt $\alpha $ và X là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
apple13197 Góc $\alpha$ giữa hai hạt sinh ra là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
X Góc tạo bởi phương chuyển động của 2 hạt X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top