Chọn đẳng thức đúng ?

Bài toán
Đặt giữa hai đầu tụ điện dung C một điện áp xoay chiều u thì cường độ dòng điện qua mạch là $i_{1} = I_{0} \cos \left(\omega t + \varphi_1\right)A$. Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm thì cường độ dòng điện qua mạch là $i_2 = 2I_0 \cos \left(\omega t + \varphi_2\right)A$. Chọn đẳng thức đúng?
A. $\omega = \dfrac{1}{\sqrt{2LC}}; \varphi_2 -\varphi_1 = \pi $
B. $\omega = \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{LC}}; \varphi_2 -\varphi_1 = \pi $
C. $\omega = \dfrac{1}{\sqrt{2LC}}; \varphi_2 -\varphi_1 = -\pi $
D. $\omega = \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{LC}};\varphi_2 -\varphi_1 = \pi $
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoankuty Chọn đáp án đúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
O C biến thiên Chọn hệ thức đúng giữa R và L Bài tập Điện xoay chiều 5
L C biến thiên Chọn hệ thức đúng... Bài tập Điện xoay chiều 0
huynhcashin Lệch pha Chọn hệ thức đúng Bài tập Điện xoay chiều 19
huynhcashin C biến thiên Chọn đáp án đúng Bài tập Điện xoay chiều 2
hao.baobinh10 R biến thiên Chọn đáp án đúng Bài tập Điện xoay chiều 1
Oneyearofhope C biến thiên Chọn đáp án đúng về mối liên hệ giữa $\varphi _1$ và $\varphi_2$ Bài tập Điện xoay chiều 10
Annapham95 MPĐ Chọn câu sai khi nói về máy phát điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 10
Đ MPĐ Chọn câu đúng Bài tập Điện xoay chiều 4
tkvatliphothong Chọn kết luận đúng về thời các thời điểm $U_L, U_C, U_R$ đạt cực đại Bài tập Điện xoay chiều 9
tkvatliphothong Chọn phương án đúng về công suất trung bình Bài tập Điện xoay chiều 1
T L biến thiên Chọn phát biểu sai ? Bài tập Điện xoay chiều 4
T Chọn hệ thức sai trong các nhận xét sau? Bài tập Điện xoay chiều 1
V Biểu thức điện áp giữa 2 điểm A, M là Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biểu thức X Bài tập Điện xoay chiều 0
T Hệ thức giữa ur, ul va U là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
G Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là Bài tập Điện xoay chiều 2
N Khi đó ta có hệ thức Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Hương Ly Suất điện động cảm ứng trên khung dây có biểu thức là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ thức liên hệ giữa R và C là Bài tập Điện xoay chiều 1
SHINE Viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời Bài tập Điện xoay chiều 3
V Tìm biểu thức của cường độ dòng điện tức thời i Bài tập Điện xoay chiều 2
G Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
blackberry9320 Lệch pha Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch RL là Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Biểu thức cường độ điện áp toàn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 5
21653781 Với stato có 4 cuộn dây nối tiếp, mỗi cuộn có 25 vòng, biểu thức của suất điện động xuất hiện trong Bài tập Điện xoay chiều 1
C Hệ thức đúng Bài tập Điện xoay chiều 2
C Hệ thức đúng là Bài tập Điện xoay chiều 1
C Hệ thức đúng là Bài tập Điện xoay chiều 0
A Khi đó dòng điện qua mạch có biểu thức: Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Đình Huynh Hệ thức nào sau đây đúng: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 0
tkvatliphothong f biến thiên Số biểu thức đúng là Bài tập Điện xoay chiều 1
D Nếu nối tắt tụ C thì biểu thức điện áp tức thời hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
Quang Tuấn Tức thời Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tức thời Hệ thức nào sau đây là sai Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Biểu thức dòng điện lúc đó là. Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân L biến thiên Hệ thức nào dưới đây đúng? Bài tập Điện xoay chiều 5
Notanerd Truyền tải điện Tìm hệ thức đúng Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân R biến thiên Biểu thức đúng là: Bài tập Điện xoay chiều 5
Hải Quân Thắc mắc công thức? Bài tập Điện xoay chiều 4
Hải Quân Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây là Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Hệ thức nào sau đây không đúng về công suất tiêu thụ của đoạn mạch? Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 f biến thiên Hệ thức nào sau đây là đúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Hệ thức nào sau đây là đúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 0
NTH 52 f biến thiên Hệ thức nào sau đây là đúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
shockvodoi97 f biến thiên Biểu thức tính $\cos \varphi $ là? Bài tập Điện xoay chiều 7
C Biểu thức của u là Bài tập Điện xoay chiều 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top