$\frac{\varphi _{1}}{\varphi _{2}}$ gần giá trị nào nhất?

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều u=$U\sqrt{2}$cos(wt) (w thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm AM chứa cuộn cảm thuần L và điện trở thuần R mắc nối tiếp với MB chứa tụ điện C. Khi $w=w_{1}$ thì $U_{R}=U_{1}$ và $U_{AM}$ lệch pha so với dòng điện góc $\varphi _{1}$. Khi $w=w_{2} < w_{1}$ thì $U_{R}=U_{2}$ và $U_{AM}$ lệch pha so với dòng điện góc $\varphi _{2}$. Biết rằng $U_{1}=U_{2}=\dfrac{\sqrt{21}}{7}U$ và $\varphi _{1}$-$\varphi _{2}$=$\dfrac{\pi }{6}$.$\dfrac{\varphi _{1}}{\varphi _{2}}$ gần giá trị nào nhất?
A. 2.2
B. 1.2
C. 3.2
D. 4.2
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
$w_{1}>w_{2}\Rightarrow Z_{L_1}-Z_{C_1}>0$
Từ $U_{1}=U_{2}=U\dfrac{\sqrt{21}}{7}\Rightarrow U\dfrac{R}{\sqrt{R^{2}+\left(Z_{L_1}-Z_{C_1}\right)^{2}}}=\dfrac{\sqrt{21}}{7}U\Rightarrow \dfrac{Z_{L_1}-Z_{C_1}}{R}=\dfrac{2}{\sqrt{3}}$
Thay đổi $w$ để $Z_{1}=Z_{2}\Rightarrow w_{1}.w_{2}=w_{0}^{2}$ (với $w_{0}$ là tần số góc để mạch cộng hưởng) hay $w_{1}.w_{2}=\dfrac{1}{LC}\Rightarrow Z_{C_1}=Z_{L_2}$
ta có $\tan \left(\varphi _{1}-\varphi _{2}\right)=\dfrac{\tan \varphi _{1}-\tan \varphi _{2}}{1+\tan \varphi _{1}.\tan \varphi _{2}}$
mặt khác $\tan \varphi _{1}-\tan \varphi _{2}=\dfrac{Z_{L_1}-Z_{L_2}}{R}=\dfrac{Z_{L_1}-Z_{C_1}}{R}=\dfrac{2}{\sqrt{3}}\Leftrightarrow \tan \varphi_{1}.\tan \varphi _{2}=1\Rightarrow \tan \varphi _{1}=\sqrt{3},\tan \varphi _{2}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\Rightarrow \dfrac{\varphi _{1}}{\varphi _{2}}=2$
Đáp án A.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
BoythichFAP $\frac{\varphi 2}{\varphi 1}$ gần giá trị nào nhất?? Bài tập Điện xoay chiều 2
MR...Teo f biến thiên Giá trị của $cos\varphi =?$ khi $\frac{L}{C}=\frac{R^{2}}{n}$ Bài tập Điện xoay chiều 6
D Tỷ số $\frac{U_L}{U_{Lmax}}$ là Bài tập Điện xoay chiều 6
H f biến thiên Tỉ số $\frac{ L}{C}$ Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 MPĐ Tỉ số giữa $\frac{\omega_3}{\omega_o}$ gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 2
please help Tại thời điểm t=$\frac{1}{24}(s)$ giá trị của suất điện động cảm ứng trong khung sẽ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Uchiha Sasuke98 L biến thiên Tỉ số $\frac{U_{L}}{U_{C}}$ có giá trị là ? Bài tập Điện xoay chiều 15
ĐỗĐạiHọc2015 Hộp đen Tỉ lệ giữa $\frac{U_{OT}}{U_{VP}}$ là? Bài tập Điện xoay chiều 2
P Tỉ số $\frac{P2}{P1}$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Kate Spencer C biến thiên Tỉ số $\frac{R}{Z_{L}}$ của đoạn mạch xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 f biến thiên Khi đó $\frac{U_1}{U_2}$ là. Bài tập Điện xoay chiều 7
S MBA Xác định $\frac{Z_{L}}{r}$ Bài tập Điện xoay chiều 4
A f biến thiên Tìm tỉ số $\frac{f_{1}}{f_{2}}$ Bài tập Điện xoay chiều 4
A Truyền tải điện Tìm tỉ số $\frac{I_{2}}{I_{1}}$ Bài tập Điện xoay chiều 9
huynhcashin Điện áp hiệu dụng trên đoạn RC bằng $\frac{U_{0}}{\sqrt{2}}$ thì C bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
T Tỉ số $\frac{U_{1}}{U_{2}}$ là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
Spin9x Lệch pha Tần số của điện áp là $50 Hz$ thì $u_{AM}$ lệch pha $\frac{\pi}{3}$ so với $u_{AB}$. Giá trị L là ? Bài tập Điện xoay chiều 1
N L biến thiên Khi $L=\frac{3}{\pi }H$ và $L=\frac{5}{\pi }H$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là? Bài tập Điện xoay chiều 1
T Hỏi vào thời điểm $t'=t+\frac{T}{4}$ điện áp u có giá trị bằng bao nhiêu ? Bài tập Điện xoay chiều 7
dtdt95 C biến thiên Khi $C=C_1$ thì $u_{AB}$ lệch pha $\frac{\pi}{2}$ so với $u_{AM}$. Tính $C_1$. Bài tập Điện xoay chiều 1
K L biến thiên Tìm C và $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 2
P Trong trường hợp nào thì $\varphi _i$ lớn hơn? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Giá trị của $\cos \varphi $ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
shochia Tìm $cos\varphi _{1} ,cos\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
Nắng Sân Trường Tổng $\varphi _{1}+\varphi _{2}$ có giá trị bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nguyễn Đình Huynh Giá trị của $\varphi$ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
shockvodoi97 f biến thiên Biểu thức tính $\cos \varphi $ là? Bài tập Điện xoay chiều 7
Invisible Tìm $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Tìm $cos\varphi _{d}$ Bài tập Điện xoay chiều 10
S L biến thiên Giá trị của $\varphi$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 14
zkdcxoan C biến thiên Hỏi $\varphi$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 2
huynhcashin R biến thiên $Cos\varphi _{1}$ gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 1
N f biến thiên Tìm $\varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
Joyka L biến thiên Giá trị của $\varphi $ gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 6
N C biến thiên Tìm $ \varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 2
Bo Valenca Xác định góc lệch pha $\varphi _1, \varphi_2$ giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với $i_1, i_2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
hang49 L biến thiên Giá trị của $\varphi $ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
Supersota f biến thiên Tính $\varphi _1$, $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
A L biến thiên Tìm giá trị gần nhất của $\varphi$ Bài tập Điện xoay chiều 0
A L biến thiên Tìm giá trị gần nhất của $\varphi$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Alitutu L biến thiên Giá trị của $cos\varphi _{1}$ và $cos\varphi _{2}$ là Bài tập Điện xoay chiều 6
hoankuty Tìm cặp giá trị $(t,\varphi _{0})$ thỏa mãn điều kiện Bài tập Điện xoay chiều 4
hang49 Giá trị của $cos\varphi _{1}$ và $cos\varphi _{2}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 5
chinhanh9 L biến thiên Tìm biểu thức liên hệ giữa $\varphi, \varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 1
N L biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $\varphi$ ; $\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 11
San Bằng Tất Cả L biến thiên Hiệu số $\varphi _{1}-\varphi _{2}$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
San Bằng Tất Cả C biến thiên Tìm mối quan hệ giữa $\varphi _{0},\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
BackSpace Tìm $cos \varphi$. Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 f biến thiên Khi điều chỉnh $f=f_{3}=(f_{1}+f_{2})$ thì hệ số công suất của đoạn mạch là $cos\varphi _{3}$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
Oneyearofhope C biến thiên Chọn đáp án đúng về mối liên hệ giữa $\varphi _1$ và $\varphi_2$ Bài tập Điện xoay chiều 10
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top