Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 1: Sau 20s, đoàn tàu giảm vận tốc từ 72 km/h xuống còn 36 km/h. Sau đó chuyển động thẳng đều trong 30s. Cuối cùng chuyển động chậm dần đều và đi thêm 400m nữa thì dừng lại.
A. Tính gia tốc từng giai đoạn
b. Tính tốc độ trung bình trên toàn bộ quãng đường
Bài 2: 1 ô tô dừng hẳn sau 10s kể từ khi tắt máy. Sau 5s kể từ khi tắt máy ô tô đi được 37,5 m. Tìm gia tốc và quãng đường nó đi được từ lúc tắt máy tới khi dừng hẳn.
Bài 3: Ô tô chuyển động đi qua A với vân tốc $v_{0}$ thì tăng tốc chuyển động nhanh dần đều đến B có vận tốc 50,4 km/h và có vận tốc 72 km/h khi tới C. Biết quãng đường AB= 2/3 BC.
Tính vận tốc $v_{0}$ và gia tốc của ô tô.
Bài 4: 1 xe chuyển động nhanh dần đều với $v_{0}$ = 18 km/h. Trong giây thứ 5 đi được 5,45 m. Tính:
a. Gia tốc của xe
b. Quãng đường xe đi được trong giây thứ 10
c. Quãng đường xe đi được trong 10s đầu
Bài 5: 1 vật chuyển động nhanh dần đều, trong giây thứ tư đi được 5,5 m. Trong giây thứ 5 đi được 6,5 m. Tính gia tốc a.
1 ô tô chuyển động biến đổi đều. Trong 5s cuối trước khi dừng hẳn thì đi được 3,125 m. Tìm gia tốc.
Bài 6: 1 xe chuyển động chậm dần đều. Quãng đường xe đi được trong 2s đầu dài hơn quãng đường đi được trong 2s cuối là 36m. Quãng đường giữa 2 khoảng thời gian trên là 160m. Tìm thời gian cho đến khi dừng hẳn.
Cảm ơn ạ :)
 
Last edited:
Lời giải
Bạn đăng từng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 một thôi. Đăng nhiều quá giải phê chết đi được!
Bài 1.
Câu a.$a_1=-0,5$m/$s^2$
$a_2=0,a_3=\dfrac{v_3^2-v_2^2}{2s}=-0,125$m/$s^2$
Câu b.$s_1=v_1t+0,5at^2=300m,s_2=v_2t=300m,s_3=400m$
$t_3=\dfrac{0-v_2}{a}=40s \Rightarrow t=20+30+40=90s$
$v_{TB}=\dfrac{s}{t}=10,11$ m/s
 
Last edited:
Bài 2.$v=v_0+at \Rightarrow v_0+10a=0$(1)
$s_1=v_0t+\dfrac{at^2}{2}$
$ \Rightarrow v_0.5+\dfrac{a.5^2}{2}=37,5$(2)
(1)$ \Rightarrow v_0=-10a$ thay vào (2)
$ \Rightarrow a=-1\dfrac{m}{s^2},s=\dfrac{0^2-v_0^2}{2a}=50m$
 
Mấy Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này đơn giản mà.. Chịu khó suy nghĩ là ra!
Ví dụ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 4. Câu a.$s_5-s_4=5,45m$
$ \Rightarrow v_0.5+\dfrac{a.5^2}{2}-\left(v_0.4+\dfrac{a.4^2}{2}\right)=5,45$
Với$v_0=5$ m/s
$ \Rightarrow a=0,1\dfrac{m}{s^2}$
Câu b.$s_{10}-s_9=5.10+\dfrac{a.10^2}{2}-\left(5.9+\dfrac{a.9^2}{2}\right)=5,95m$
Câu c.$s_{10}=5.10+\dfrac{0,1.{10}^2}{2}=55m$
 

Quảng cáo

Top