Chu kỳ Phóng xạ là

Bài toán
Dùng một máy đếm xung để đếm số tia phóng xạ phát ra từ một mẫu phóng xạ (mỗi xung ứng với một tia phóng xạ). Bắt đầu đếm từ mốc thời gian t=0. Đến thời điểm t1 thì số xung đếm được là N1. Đến thời điểm t2=1,5t1 thì số xung đếm được là $\dfrac{7}{6}N1$. Chu kỳ Phóng xạ là:
A. $T=\dfrac{t_{1}}{2}$
B. $T=2t_{1}$
C. $T=t_{1}$
D. $T=1,5t_{1}$
 
Lời giải

Chọn một số $\mu $ sao cho $\Delta N = \mu {N_1} \Rightarrow \mu {N_1} = {N_o}\left( {1 - {2^{ - \dfrac{t}{T}}}} \right)$.
Khi đó ta có:
\[\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
t = {t_1} \to \mu {N_1} = {N_o}\left({1 - {2^{ - \dfrac{{{t_1}}}{T}}}} \right)\\
t = {t_2} \to \mu {N_2} = {N_o}\left({1 - {2^{ - \dfrac{{{t_2}}}{T}}}} \right)
\end{array} \right.\implies \dfrac{{{N_2}}}{{{N_1}}} = \dfrac{{1 - {2^{ - \dfrac{{{t_2}}}{T}}}}}{{1 - {2^{ - \dfrac{{{t_1}}}{T}}}}}\\
\implies \dfrac{7}{6} = \dfrac{{1 - {{\left({{2^{ - \dfrac{{{t_1}}}{T}}}} \right)}^{1,5}}}}{{1 - {2^{ - \dfrac{{{t_1}}}{T}}}}} \implies {2^{ - \dfrac{{{t_1}}}{T}}} = \dfrac{1}{2} \implies - \dfrac{{{t_1}}}{T} = - 1 \implies T = {t_1}
\end{array}\]
$\implies$ C.
 
Bài toán
Dùng một máy đếm xung để đếm số tia phóng xạ phát ra từ một mẫu phóng xạ (mỗi xung ứng với một tia phóng xạ). Bắt đầu đếm từ mốc thời gian t=0. Đến thời điểm t1 thì số xung đếm được là N1. Đến thời điểm t2=1,5t1 thì số xung đếm được là $\dfrac{7}{6}N1$. Chu kỳ Phóng xạ là:
A. $T=\dfrac{t_{1}}{2}$
B. $T=2t_{1}$
C. $T=t_{1}$
D. $T=1,5t_{1}$
Lời giải
$N1=N0\left(1-e^{\dfrac{-ln2}{T}t1}\right)$
$\dfrac{7}{6}N1=N0\left(1-e^{\dfrac{-ln2}{T}1,5t1}\right)$
$\Rightarrow \dfrac{1-e^{\dfrac{-ln2}{T}1,5t1}}{1-e^{\dfrac{-ln2}{T}t1}}=\dfrac{7}{6}$
Đặt $\dfrac{t1}{T}=x$ rồi biến đổi tương đương nhưng mà hơi lâu nên mình dùng casio thử cho nhanh.$\Rightarrow x=2 $
$\Rightarrow $ A.

 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
canhdieunogio Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
K Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này xấp xỉ bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
K Tính chu kỳ bán rã của natri Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Thảo Bùi Hỏi sau 1 phút có bao nhiêu chấm sáng trên màn, biết chu kỳ bán rã của Ra là 1590 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Spin9x Tìm chu kỳ bán rã của chất Rn222 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
K Chu kỳ bán rã $T$ có giá trị là bao nhiêu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Double H Tính chu kì phân rã của $_{14}^{31}\textrm{Si}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Chu kì bán rã của chất phóng xạ là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
ĐỗĐạiHọc2015 Máy đếm được $n_2=\frac{9}{64}n_1$ xung. Chu kì bán rã T có giá trị bằng bao nhiêu. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
ĐỗĐạiHọc2015 Với $N_2=2,3N_1$. Chu kì ban rã của chất đó là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Enzan Tìm chu kì của chất phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Bo Valenca Chu kì bán rã của chất phóng xạ X Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
D Nếu chu kì bán rã của mẫu là T thì số hạt nhân phân rã trong khoảng thời gian $t_{2}-t_{1}$ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
P Xác định chu kì bán rã của ${}^{234}U$? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
superstar Chu kì bán rã T có giá trị là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
superstar Chu kì bán rã của chất phóng xạ này là? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
To_Be_The_Best Tìm chu kì bán rã của chất phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
ShiroPin Chu kì bán rã của hỗn hợp Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
tramyvodoi Chu kì của chất phóng xạ này là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Nắng Khối lượng chì sau 3 chu kì bán rã. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
triminhdovip137 Chu kì bán rã T có giá trị là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
lvcat Tìm tuổi của món đồ cổ khi biết chu kì bán rã của $C^{14}$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Xác định chu kì bán rã của X? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Xác định chu kì bán rã của chất đó. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 11
phenol phenic Tìm chu kì bán rã của U234. Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
adamdj Chu kì bán rã Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
Mến Số hạt $\beta ^{-}$ phóng ra trong 1 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
kyubi0310 Tia phóng xạ và chiều vectơ cảm ứng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Hải Quân Hỏi sau khoảng thời gian 0,15t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu phần trăm lượng ban đầu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
K Độ phóng xạ của lượng Rn còn lại là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
Change $t_2$ bằng bao nhiêu thì khối lượng chất phóng xạ còn lại trong 2 mẫu gấp 64 lần nhau Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
nguyenvanthanh Hằng số phóng xạ của ngồn hỗn hợp là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
B Tìm tỉ số số hạt của hai chất phóng xạ $\dfrac{N_{1}}{N_{2}}$ lúc đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
V Xác định số hạt $\alpha$ phóng ra trong 1 năm Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
V Phần trăm chất phóng xạ còn lại sau thời gian t Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Tốc độ của hạt nhân X ngay sau khi phóng xạ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
D Số hạt $\alpha$ và $\beta$ được phát ra trong phân rã phóng xạ X (A=200, số proton = 90) là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
D Hỏi sau thời gian t = 0,51$\Delta$t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu % lượng phóng xạ ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
hao.baobinh10 Hằng số phóng xạ của Radon Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
T Tia $\gamma $ có cùng bản chất với $\alpha, \beta $ vì chúng đều là các tia phóng xạ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
Đ Lượng Po có độ phóng xạ 1Ci nặng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
HuyGooner Hằng số phóng xạ của côban là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
M Sau 6h, độ phóng xạ của khối chất còn lại là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
banana257 Phóng xạ do khối chất $X^{A}_{Z}$ phát ra người ta thấy có cả tia $\alpha$ và $\beta ^-$ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 5
ShiroPin Tính thời gian để lượng chất phóng xạ thay đổi Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
N Tính tuổi của một tượng gổ cổ biết rằng lượng chất phóng xạ C14 phóng xạ $\beta ^{-}$ hiện nay của t Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
__Black_Cat____! Các nguyên tố nào sau đây cùng một họ phóng xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
N Sau khoảng thời gian bao lâu, độ phóng xạ của hai chất bằng nhau ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
__Black_Cat____! Trong quá trình phóng xạ ta có kết luận? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
NTH 52 Số nơ-tron được giải phóng? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top