Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên $Ox$ nghe âm nhỏ nhất

Bài toán : Hai nguồn âm giống nhau được đặt tại hai điểm $A,B$ cách nhau một khoảng $AB=L=2 $ m. Phát cùng một âm đơn ,cùng tần số $1500$ Hz .$I$ là trung điểm của AB ,điểm $O$ trên đường trung trực của $AB$ sao cho $d=OI=50$ m. Từ O vẽ đường $Ox$ sóng song với $AB$. Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên $Ox$ nghe âm nhỏ nhất. Coi bước sóng của sóng âm nhỏ hơn nhiều lần so với $L$ và $L$ nhỏ hơn nhiều lần so với $d$:
A. $5,67$ m
B. $2,83$ m
C. $11,33$ m
D. $7,83$ m
 
ruocchua1402 đã viết:
Bài toán : Hai nguồn âm giống nhau được đặt tại hai điểm $A,B$ cách nhau một khoảng $AB=L=2 $ m. Phát cùng một âm đơn ,cùng tần số $1500$ Hz .$I$ là trung điểm của AB ,điểm $O$ trên đường trung trực của $AB$ sao cho $d=OI=50$ m. Từ O vẽ đường $Ox$ sóng song với $AB$. Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên $Ox$ nghe âm nhỏ nhất. Coi bước sóng của sóng âm nhỏ hơn nhiều lần so với $L$ và $L$ nhỏ hơn nhiều lần so với $d$:
A. $5,67$ m
B. $2,83$ m
C. $11,33$ m
D. $7,83$ m

Gọi M và N là 2 điểm thuộc vân cực tiểu và ta có phương trình tại M là:
$d_2-d_1=(k+\dfrac{1}{2})d$
Với k=-1 ứng với điểm M, với k=1 ứng với điểm N
Với dữ liệu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho ta được hình vẽ bên: có HI=OM
Theo tính chất Pitago ta có:
$d^2=d_1^2-AH^2=d_2^2-BH^2(1)$
$\Leftrightarrow d_2^2-d_1^2=BH^2-AH^2=(\dfrac{AB}{2}+MO)^2-(\dfrac{AB}{2}-MO)^2=2AB.MO $
$\Leftrightarrow (d_2+d_1)(d_2-d_1)=2AB.MO$
$\Leftrightarrow (d_2+d_1)(k+\dfrac{1}{2})\lambda =2AB.MO (2)$
Từ (1) và (2) $\Rightarrow 2d_1=\dfrac{2AB.MO}{(k+\dfrac{1}{2})\lambda }-(k+\dfrac{1}{2})\lambda (3)$
$\Rightarrow MO=\dfrac{2d_1(k+\dfrac{1}{2})\lambda +(k+\dfrac{1}{2})^2\lambda ^2}{2.AB}$
Vì $\lambda =\dfrac{v}{f}<<>
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Theo đường khác:
Giả sử $M,N$ là hai điểm thỏa mãn điều kiện Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán ,ta có $\displaystyle MA-MB=\begin{pmatrix}
k+\dfrac{1}{2}
\end{pmatrix}\lambda $ và $\displaystyle \begin{cases}
MA^2=d^2+ \begin{pmatrix}
\dfrac{L}{2}+x
\end{pmatrix}^2\\
MA^2=d^2+ \begin{pmatrix}
\dfrac{L}{2}-x
\end{pmatrix}^2

\end{cases} \Rightarrow MA^2 -MB^2= \begin{pmatrix}
MA-MB
\end{pmatrix}\begin{pmatrix}
MA+MB
\end{pmatrix}=2Lx$
Mặt khác : $2Lx \approx \begin{pmatrix}
MA-MB
\end{pmatrix}.2d \Rightarrow \begin{pmatrix}
MA-MB
\end{pmatrix}=\dfrac{Lx}{d}= \begin{pmatrix}
k+\dfrac{1}{2}
\end{pmatrix}\lambda \Rightarrow \begin{cases}
x_k= \begin{pmatrix}
k+\dfrac{1}{2}
\end{pmatrix} \dfrac{d\lambda}{L}\\

x_{k+1}= \begin{pmatrix}
k+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}
\end{pmatrix} \dfrac{d\lambda}{L}

\end{cases}$$\Rightarrow \boxed{\Delta x=x_{k+1}-x_k=i=\dfrac{d\lambda}{L}}=5,67$ m.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Văn Long Lập công thức xác định khoảng cách từ O đến Mh Bài tập Sóng cơ 1
minhtangv Xác định khoảng cách nhỏ nhất tới trung trực của AB Bài tập Sóng cơ 4
C Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
jeremy turner Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
otdo95 Xác định khoảng cách giữa hai điểm trên dây dao động với biên độ 2mm và dao động ngược pha là? Bài tập Sóng cơ 3
Đ Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ A đến M Bài tập Sóng cơ 1
H Xác định khoảng cách của hai điểm nghe âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
banana257 Xác định khoảng cách ngắn nhất AM với M dao động cực đại và nằm trên đường tròn đường kính AB. Bài tập Sóng cơ 4
Đá Tảng Xác định khoảng cách dao động ngược pha Bài tập Sóng cơ 1
T Biên độ dao động của tại một điểm có khoảng cách xác định. Bài tập Sóng cơ 1
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
minhquang99 Xác định vị trí của điểm khi lan truyền sóng Bài tập Sóng cơ 0
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
B Xác định số điểm dao cực đại và cùng pha với hai nguồn trong HÌNH TRÒN Bài tập Sóng cơ 3
N Xác định vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 4
N Xác định số điểm trên đoạn CI dao động cùng pha I Bài tập Sóng cơ 8
Trần Văn Tình Xác định số điểm dao động với biên độ A khác biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 0
A Xác định li độ của phầntử tại điểm C vào thời điểm $t_2 = t_1 + 9/40 s$ Bài tập Sóng cơ 1
loveparadise1510 Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AM. Bài tập Sóng cơ 12
Quyết Tâm Học Hãy xác định góc ABM ? Bài tập Sóng cơ 3
Kate Spencer Xác định trên đoạn BC những điểm mà khi A lên độ cao cực đại thì những điểm đó qua vị trí cân bằng Bài tập Sóng cơ 2
surynnd1 Xác định biên độ sóng và chiều truyền sóng Bài tập Sóng cơ 2
A Xác định độ lệch pha của một điểm nhưng tại hai thời điểm cách nhau 0,1 (s)? Bài tập Sóng cơ 3
surynnd1 Xác định điểm dao động cực tiểu ? Bài tập Sóng cơ 7
superstar Xác định khảng cách từ N đến M Bài tập Sóng cơ 0
luxubuhl Xác định số điểm cực đại, cực tiểu trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn AB Bài tập Sóng cơ 6
H Xác định giá trị nhỏ nhất của $x$ để $Q$ đứng yên không dao động Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Xác định li độ của phần tử tại điểm M vào thời điểm $t_2 = t_1 +0,125$ s Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Xác định số điểm dao động với biên độ 3cm trên đường tròn đường kính AB Bài tập Sóng cơ 6
missyou1946 Xác định số điểm trên AB dao động với biên độ bằng 2$\sqrt{3}$ mm? Bài tập Sóng cơ 2
H Xác định tần số âm nhỏ nhất mà máy thu âm có thể ghi được âm to nhất. Bài tập Sóng cơ 1
Tungthanhphan Xác định số vị trí của mực nước để âm được khuyếch đại mạnh Bài tập Sóng cơ 1
Tungthanhphan Xác định $v_{max}$ của bụng sóng Bài tập Sóng cơ 1
Tungthanhphan Xác định số đường cực đại trên AC Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Xác định bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Xác định tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Xác định tần số của sóng dừng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
S Xác định M, N nằm trên đường cực đại hay cực tiểu số mấy? Bài tập Sóng cơ 3
NTH 52 Hãy xác định tọa độ $x_2$ và mức cường độ âm tại điểm có tọa độ $x_3=\dfrac{x_1+x_2}{2}$ Bài tập Sóng cơ 1
V Xác định li độ của điểm N cách một điểm bụng 51cm ở thời điểm trên? Bài tập Sóng cơ 1
banana257 Xác định tỉ số $\dfrac{AC}{SA}$ biết cường độ âm tại B bằng 4 lần cường độ âm tại A Bài tập Sóng cơ 1
C Xác định cường độ âm tại A, cho biết ngưỡng nghe của người C Bài tập Sóng cơ 0
T Xác định biên độ dao động của bụng và số nút trên dây Bài tập Sóng cơ 4
Đá Tảng Xác định tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng. Bài tập Sóng cơ 12
H Xác định vận tốc của điểm C cách nguồn 5 cm Bài tập Sóng cơ 3
N Xác định tần số sóng ! Bài tập Sóng cơ 1
H Xác định số điểm trên đoạn $MN$ dao động cùng pha với nguồn $B$ Bài tập Sóng cơ 2
N Xác định bước sóng của sợi dây trong sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
B Xác định tần số, tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top