Xác định đổ ẩm tuyệt đối và điểm sương

Bài toán
Nhiệt độ của không khí là 30 độ C. Độ ẩm tỉ đối là 64%. Hãy xác định độ ẩm tuyệt đối và điểm sương. Ghi chú: Tính các độ ẩm theo áp suất riêng phần.
 

Quảng cáo

Top