Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 1kg nước hóa hơi ở nhiệt độ sôi 100 độ C

Bài toán
Để xác định gần đúng nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg nước hóa thành hơi khi sôi (ở 100 độ C) 1 em học sinh đã làm thí nghiệm sau: Cho 1l nước (coi là 1kg nước) ở 10 độ C vào ấm rồi đặt lên bếp điện để đun. Theo dõi thời gian đun, em học sinh đó ghi chép được các số liệu sau:
- Để đun nóng nước từ 10 đến 100 độ C cần 18 mịn
- Để cho 200g nước trong ấm hóa thành hơi khi sôi cần 23 min.
Từ thí nghiệm hãy tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 1kg nước hóa hơi ở nhiệt độ sôi 100 độ C. Bỏ qua nhiêt dung riêng của ấm.
 

Quảng cáo

Top