Nhiệt lượng Q toả ra trong một chu kỳ trên cuộn cảm có điện trở thuần R là

Bài toán
Một mạch dao dộng điện từ duy trì với tần số góc $\omega .$ Điện tích cực đại của tụ là $q_0.$ Nhiệt lượng Q toả ra trong một chu kỳ trên cuộn cảm có điện trở thuần R là:
A. $Q=\dfrac{2\pi }{\omega }q_0^2R$
B. $Q=\omega q_0^2R$
C. $Q=\pi \omega q_0^2R$
D. $Q=\omega ^2 q_0^2R$
* Chán we không nhớ gì hết mn ơi!
 
Bài toán
Một mạch dao dộng điện từ duy trì với tần số góc $\omega .$ Điện tích cực đại của tụ là $q_0.$ Nhiệt lượng Q toả ra trong một chu kỳ trên cuộn cảm có điện trở thuần R là:
A. $Q=\dfrac{2\pi }{\omega }q_0^2R$
B. $Q=\omega q_0^2R$
C. $Q=\pi \omega q_0^2R$
D. $Q=\omega ^2 q_0^2R$
* Chán we không nhớ gì hết mn ơi!
$I_0=\omega q_0$.
Nhiệt lượng tỏa ra trong thời gian $T$ là:
$Q=P.t=\dfrac{1}{2}I_0^2.R.T=\dfrac{1}{2}\omega ^2q_0^2.R.T=\pi \omega q_0^2R$ (Vì $\omega T=2\pi $)
 

Quảng cáo

Top