Tính lực nâng vòng nhôm ra khỏi xà phòng

Bài toán
Một vòng nhôm bán kính 7,8cm có trọng lượng $6,9.10^{-2}$ N tiếp xúc với dung dịch xà phòng. Muốn nâng vòng ra khỏi dung dịch thì ta cần một lực bao nhiêu? Suất căng mặt ngoài của xà phòng là 0,04 N/m
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một vòng nhôm bán kính 7,8cm có trọng lượng $6,9.10^{-2}$ N tiếp xúc với dung dịch xà phòng. Muốn nâng vòng ra khỏi dung dịch thì ta cần một lực bao nhiêu? Suất căng mặt ngoài của xà phòng là 0,04 N/m
Lời giải
$F_n\approx P+f_c$
$ \Rightarrow F_n=P+\sigma l=P+\sigma 2\pi R$
$ \Rightarrow F_n=85,9.10^{-3}N$
 

Quảng cáo

Top