Tính lực nâng cần thiết để nâng ống nhôm

Bài toán
Một ống nhôm hình trụ rỗng, hở hai đầu, đường kính trong d1 = 5cm, đường kính ngoài d2 = 5,2cm, cao h = 12 cm đặt thẳng đứng trong nước. Tính lực nâng cần thiết để nâng ống nhôm theo hướng thẳng đứng ra khỏi mặt nước. Khối lượng riêng của nhôm là 2800 $\dfrac{kg}{m^3}$, suất căng mặt ngoài của nước là 0,073 N/m
 
Bài toán
Một ống nhôm hình trụ rỗng, hở hai đầu, đường kính trong d1 = 5cm, đường kính ngoài d2 = 5,2cm, cao h = 12 cm đặt thẳng đứng trong nước. Tính lực nâng cần thiết để nâng ống nhôm theo hướng thẳng đứng ra khỏi mặt nước. Khối lượng riêng của nhôm là 2800 $\dfrac{kg}{m^3}$, suất căng mặt ngoài của nước là 0,073 N/m
Lời giải
$F_n\approx mg+\sigma\left(l_1+l_2\right)$
$ \Rightarrow F_n=D.V.g+\sigma.\pi \left(d_1+d_2\right)$
$V=\pi .r_2^2h-\pi .r_1^2h=9.10^{-5}m^3$
$F_n=2,52+0,03=2,55N$
 
Last edited:

Quảng cáo

Top