Tìm đường kính của thanh CD để nó nằm cân bằng

Bài toán
Một khung dây đồng hình chữ nhật nằm trong mặt phẳng thẳng đứng, khung được phủ một lớp xà phòng có suất căng mặt ngoài là 0,045 N/m. Thanh CD có thể trượt không ma sát trên hai thanh đứng. Tìm đường kính của thanh CD để nó nằm cân bằng. Khối lượng riêng của đồng là 8900 $\dfrac{kg}{m^3}$. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
 
Bài toán
Một khung dây đồng hình chữ nhật nằm trong mặt phẳng thẳng đứng, khung được phủ một lớp xà phòng có suất căng mặt ngoài là 0,045 N/m. Thanh CD có thể trượt không ma sát trên hai thanh đứng. Tìm đường kính của thanh CD để nó nằm cân bằng. Khối lượng riêng của đồng là 8900 $\dfrac{kg}{m^3}$. Lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
Lời giải
Màng xà phòng có 2 mặt nên xuất hiện 2 lực căng hướng lên. Khi cân bằng $mg=2F_C=2\sigma l$
$ \Rightarrow DVg=2\sigma l \Rightarrow D\left(\dfrac{\pi .d^2}{4}\right)lg=2\sigma l$
$ \Rightarrow d=\sqrt{\dfrac{8\sigma}{\pi .D.g}}=1,135.10^{-3}m=1,135mm$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
trungthinh.99 Tìm khối lượng nước ngưng tụ Chất rắn và chất lỏng, sự chuyển thể 0
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top