Tính độ cao cột nước còn lại trong ống mao dẫn

Bài toán
Một ống mao dẫn dài hở cả hai đầu, bán kính 4mm được đổ đầy nước và được dựng thẳng đứng. Cho khối lượng riêng của nước là $1000 \dfrac{kg}{m^3}$, cho suất căng bề mặt của nước là 0,0725 N/m.$g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tính độ cao cột nước còn lại trong ống mao dẫn.
 
Bài toán
Một ống mao dẫn dài hở cả hai đầu, bán kính 4mm được đổ đầy nước và được dựng thẳng đứng. Cho khối lượng riêng của nước là $1000 \dfrac{kg}{m^3}$, cho suất căng bề mặt của nước là 0,0725 N/m.$g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tính độ cao cột nước còn lại trong ống mao dẫn.
Lời giải
Cột nước còn lại cân bằng khi lực căng bề mặt phía trên cột nuớc+lực căng bề mặt phía dưới cột nước= trọng lượng cột nước.
$ \Rightarrow 2\sigma l=mg=D.Vg=DShg=D\pi R^2hg$
$ \Rightarrow h=\dfrac{2\sigma 2\pi R }{D\pi R^2g}$
$ \Rightarrow h=\dfrac{4\sigma }{DRg}=0,00725m=7,25mm$
 
Lời giải
Cột nước còn lại cân bằng khi lực căng bề mặt phía trên cột nuớc+lực căng bề mặt phía dưới cột nước= trọng lượng cột nước.
$ \Rightarrow 2\sigma l=mg=D.Vg=DShg=D\pi R^2hg$
$ \Rightarrow h=\dfrac{2\sigma 2\pi R }{D\pi R^2g}$
$ \Rightarrow h=\dfrac{4\sigma }{DRg}=0,00725m=7,25mm$
Vâng - rất chuẩn... :byebye: :byebye: :byebye:
 

Quảng cáo

Top