Mức rượu dâng cao lên một khoảng bằng bao nhiêu ?

Bài toán
Một ống mao dẫn có đường kính trong nhỏ, được dựng thẳng đứng trong chậu nước, mực nước trong ống dâng cao 10cm. Với ống trên thì rượu dâng cao lên một khoảng bằng bao nhiêu? Cho suất căng bề mặt của nước và rượu lần lượt là 0,072 N/m và 0,022 N/m, khối lượng riêng của nước và rượu lần lượt là $1000 \dfrac{kg}{m^3}$ và $790 \dfrac{kg}{m^3}$
 
Bài toán
Một ống mao dẫn có đường kính trong nhỏ, được dựng thẳng đứng trong chậu nước, mực nước trong ống dâng cao 10cm. Với ống trên thì rượu dâng cao lên một khoảng bằng bao nhiêu? Cho suất căng bề mặt của nước và rượu lần lượt là 0,072 N/m và 0,022 N/m, khối lượng riêng của nước và rượu lần lượt là $1000 \dfrac{kg}{m^3}$ và $790 \dfrac{kg}{m^3}$
Lời giải
$\dfrac{h_r}{h_n}=\dfrac{\sigma_r.D_n}{\sigma_n.D_r}$
$\Rightarrow h_r=\dfrac{\sigma_r. D_n}{\sigma_n. D_r}h_n=?$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
trungthinh.99 Tính mức chênh lệch độ cao của hai cột rượu trong hai ống. Chất rắn và chất lỏng, sự chuyển thể 1

Quảng cáo

Top