Khoảng cách AM bằng bao nhiêu?

Bài toán
Ở mặt chất lỏng có hai nguồn A, B cách nhau 19cm, có phương trình $u_{A}=u_{B}=a\cos 20\pi t, v=40 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại, và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách AM bằng bao nhiêu?
Thầy ơi. Giải giúp em với.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Ở mặt chất lỏng có hai nguồn A, B cách nhau 19cm, có phương trình $u_{A}=u_{B}=a\cos 20\pi t$, V=40 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại, và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách AM bằng bao nhiêu?
Thầy ơi. Giải giúp em với.
Lời giải
Phương trình sóng tại M: $\left(MA=d_1,MB=d_2\right)$
$u_M=2A\cos \left(\pi .\dfrac{d_1-d_2}{\lambda}\right)\cos \left(\omega .t-\pi .\dfrac{d_1+d_2}{\lambda}\right)$
Để M đồng pha với A và là cực đại thì: $d_1-d_2=2k\lambda, d_1+d_2=2m\lambda$
Vì $d_1+d_2=8m>AB \Rightarrow m>2,375 \Rightarrow m=3 \Rightarrow d_1+d_2=24 \left(1\right)$
Mặt khác $-19<4k<19 = \Rightarrow k=-2,..,2$
M gần A nhất $ \Rightarrow k=-2 \Rightarrow d_1-d_2=-16 \left(2\right)$
Từ $\left(1\right),\left(2\right) \Rightarrow d_1=4cm$
 
Bài toán
Ở mặt chất lỏng có hai nguồn A, B cách nhau 19cm, có phương trình $u_{A}=u_{B}=a\cos 20\pi t, v=40 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại, và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách AM bằng bao nhiêu?
Thầy ơi. Giải giúp em với.
Lời giải
$\lambda=\dfrac{v}{f}=4cm$
M biên độ cực đại nên là bụng sóng. A cũng là bụng sóng nên M gần A nhất khi M thuộc AB và M cùng pha là đỉnh bụng sóng cách A đúng bằng $\lambda$(hai điểm bụng không liền kề dao động cùng pha) do vậy $MA=\lambda=4cm$. Hình minh họa: A và I sẽ là 2 điểm cùng pha do vậy $AM=AI=\lambda$
2015_04_13_23.43.11-1-1.png
 
Last edited:
Lời giải
$\lambda=\dfrac{v}{f}=4cm$
M biên độ cực đại nên là bụng sóng. A cũng là bụng sóng nên M gần A nhất khi M thuộc AB và M cùng pha là đỉnh bụng sóng cách A đúng bằng $\lambda$(hai điểm bụng không liền kề dao động cùng pha) do vậy $MA=\lambda=4cm$. Hình minh họa: A và I sẽ là 2 điểm cùng pha do vậy $AM=AI=\lambda$
View attachment 1520
Em có thắc mắc thế này: Nếu coi nguồn A là điểm bụng thì khoảng AO làm sao bằng AB/2 được thầy!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đậu Hoàng Anh Khoảng cách MN nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 2
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
Đ Khoảng cách giữa hai nguồn gần đúng bằng ??? Bài tập Sóng cơ 3
caybutbixanh Mức cường độ âm lớn nhất ở khoảng cách 6m gân bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 7
N Khoảng cách MP bằng ? Bài tập Sóng cơ 3
phanha11a1 M cách trung trực của AB một khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 9
phanha11a1 Điểm gần trung trực của AB nhất cách trung trực một khoảng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
Hải Quân Khoảng cách AC bằng? Bài tập Sóng cơ 5
Hải Quân Khoảng cách MN bằng? Bài tập Sóng cơ 13
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng lớn nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 15
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 6
A Điểm dao động với biên độ cực đại trên AM cách A một khoảng xa nhất bằng : Bài tập Sóng cơ 1
A M cách trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 3
A Khoảng cách MN bằng: Bài tập Sóng cơ 4
datanhlg Khoảng cách MA nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 1
hao.baobinh10 Khoảng cách MN bằng Bài tập Sóng cơ 6
H Khoảng cách MN bằng ? Bài tập Sóng cơ 2
hang49 Khoảng cách xa nhất giữa MN và AB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
missyou1946 M cách A một khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 M cách trung trực của AB một khoảng bằng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 M cách trung điểm O của AB gần nhất 1 khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 M cách trung trực AB một khoảng gần nhất bằng Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 M cách A một khoảng gần nhất bằng Bài tập Sóng cơ 4
missyou1946 M cách B một khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 2
inconsolable Điểm gần trung trực của AB nhất cách trung trực 1 khoảng bằng: Bài tập Sóng cơ 0
missyou1946 M cách điểm O của AB gần nhất 1 khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 M cách A một khoảng lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 M cách trung điểm AB một khoảng nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 0
missyou1946 M cách B một khoảng lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
$\pi^{2}$ Khoảng cách d bằng: Bài tập Sóng cơ 2
hao.baobinh10 Khoảng cách từ M đến I bằng Bài tập Sóng cơ 5
X Khoảng cách MA nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 1
Vua Độc Dược Khoảng cách giữa 2 điểm cùng pha, có biên độ bằng nửa biên độ ở bụng là ?? Bài tập Sóng cơ 2
Iukk Khoảng cách ON bằng Bài tập Sóng cơ 7
Iukk Trong khoảng MN có 8 điểm dao động cùng pha N. Khoảng cách MN bằng Bài tập Sóng cơ 1
Heavenpostman Khoảng cách MN bằng ... ? Bài tập Sóng cơ 17
L Khoảng cách AM bằng Bài tập Sóng cơ 6
__Black_Cat____! Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất dao động với biên độ tổng hợp bằng 0,5cm Bài tập Sóng cơ 10
anhthich274 Khoảng cách OM bằng ? Bài tập Sóng cơ 8
C Khoảng cách OM bằng Bài tập Sóng cơ 4
K Khoảng cách AO bằng Bài tập Sóng cơ 1
N Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên sợi dây dao động cùng pha với biên độ bằng một nửa biên Bài tập Sóng cơ 1
S Khoảng cách AO bằng? Bài tập Sóng cơ 4
H Khoảng cách xa nhất mà đứng tại đó vẫn có thể nghe được âm do nguồn phát ra bằng Bài tập Sóng cơ 3
N Khoảng cách từ nguồn âm đến điểm mà tại đó mức cường độ âm bằng 0 là Bài tập Sóng cơ 1
H Khoảng cách nhỏ nhất bằng bao nhiêu để N dđ với biên độ cực tiểu: Bài tập Sóng cơ 3
T Tìm khoảng cách M cách O một đoạn nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 6
Spin9x Tại điểm N gần đầu O nhất, các phần tử có biên độ dao động là $1,5\sqrt{2}$ cm. Khoảng cách ON bằng Bài tập Sóng cơ 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top