Lần thứ hai điện tích trên tụ bằng một nửa điện tích lúc đầu q=q_0/2 là ở thời điểm nào?

Bài toán
Một tụ điện có điện dung $C=5,07\mu F$ được tích điện đến hiệu điến thế $U_0.$ Sau đó hai đầu tụ được đấu vào hai đầu của một cuộn dây có độ tự cảm bằng $0,5H.$ Bỏ qua điện trở thuần của cuộn cảm và dây nối. Lần thứ hai điện tích trên tụ bằng một nửa điện tích lúc đầu $q=\dfrac{q_0}{2}$ là ở thời điểm nào?(tính từ lúc $t=0$ là lúc đấu tụ điện vào cuộn dây).
A. $\dfrac{1}{400s}$
B. $\dfrac{1}{120s}$
C. $\dfrac{1}{600s}$
D. $\dfrac{1}{300s}$

* Mọi người giải cụ thể hộ em nhé, lâu quên hết lun ùi!
 
Bài toán
Một tụ điện có điện dung $C=5,07\mu F$ được tích điện đến hiệu điến thế $U_0.$ Sau đó hai đầu tụ được đấu vào hai đầu của một cuộn dây có độ tự cảm bằng $0,5H.$ Bỏ qua điện trở thuần của cuộn cảm và dây nối. Lần thứ hai điện tích trên tụ bằng một nửa điện tích lúc đầu $q=\dfrac{q_0}{2}$ là ở thời điểm nào?(tính từ lúc $t=0$ là lúc đấu tụ điện vào cuộn dây).
A. $\dfrac{1}{400s}$
B. $\dfrac{1}{120s}$
C. $\dfrac{1}{600s}$
D. $\dfrac{1}{300s}$
Lời giải
Chu kì mạch: $T=2\pi \sqrt{LC}=0,01s \Rightarrow \omega =200\pi $rad/s
Quan sát trên đường tròn $t=\dfrac{\alpha}{\omega }=\dfrac{5\pi }{3.200\pi }=\dfrac{1}{120}s$. Chọn B.
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Xác định số lần vật đi qua vị trí x trong khoảng thời gian t Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
NhatHau Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp mà năng lượng từ trường bằng 5 lần năng lượng điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
Hải Quân Hỏi nếu mắc riêng từng tụ C1, C2 với L thì mạch dao động với chu kì T1, T2 lần lượt bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Hải Quân Kể từ thời điểm t=0(s) cho đến khi năng lượng từ trường đạt cực đại lần đầu tiên thì tụ điện đã gi Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
A Tính điện tích trên tụ điện khi năng lượng từ trong cuộn dây bằng 3 lần nlượng điện trong tụ điện Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Dinhquangd41 Tìm khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần nguồn điện trong mạch bằng nhau Bài tập Dao động và sóng điện từ 8
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu giảm điện dung C đi 2 lần và giảm độ tự cảm L đi $2\mu H$ thì mạch cộng hưởng với bước sóng là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
N0601 Tại sao tụ điện phóng và nạp điện 4 lần trong 1T ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
P Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm sau đó bằng bao nhiêu lần so với ban đầu Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
H Thời gian giữa ba lần liên tiếp dòng điện trên mạch có giá trị lớn nhất là ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
huyphuongars Nếu tần số trong mạch là $f = 2f_1$ thì cảm kháng bằng bao nhiêu lần dung kháng Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
vat_ly_oi Tỉ số thời gian từ lúc ghép đến khi năng lượng từ trường bằng 3 lần năng lượng điện trường trong hai Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Tăng Hải Tuân Xoay nhanh tụ để cường độ hiệu dụng giảm 1000 lần. Điện dung của tụ thay đổi 1 lượng bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 14
Heavenpostman Năng lượng điện trường trong mạch thứ hai bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
banana257 Tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
__Black_Cat____! Khi đó cường độ dòng điện qua cuộn cảm trong mạch thứ hai là Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
NhatHau Hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
K Cách tích điện áp cực đại giữa hai bản tụ khi cuộn dây có R Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
T Tỉ số giữa hai góc xoay α2 và α1 là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
H Khi cường độ dòng điện trong mạch là 0 A thì điện áp hai đầu tụ là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
M Tỉ số điện tích $\frac{q_{2}}{q_{1}}$ của hai tụ bằng: Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
manhtri Độ lớn cường độ dòng điện lúc điện áp giữa hai bản tụ $C_1$ bằng không? Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
Nguyễn Quốc Hưng Hời gian ngắn nhất kể từ khi mạch bắt đầu dao động đến khi hiệu điện thế trên hai tụ $C_1$ và $C_2$ Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
21653781 Hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
hunghg0 Hiệu điện thế giữa hai bản tụ ở thời điểm cường độ dòng điện tức thời bằng cường độ hiệu dụng Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch này với nhau thì trong mạch xảy ra cộng hưởng điện với tần số góc là. Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
datanhlg Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện có độ lớn? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
cuonghp96 Khoảng cách ban đầu từ mặt phẳng hai khe đến màn quan sát là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
Halerm Dép Điên áp cực đại hai đầu cuộn cảm sau khi tụ $C_1$ bị nối tắt Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
D Hiệu điện thế cực đại hai bản mỗi tụ điện khi K đóng là Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
chinhanh9 Cường độ trong mạch tại thời điểm điện áp hai đầu bằng 0 là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
T Giá trị nhỏ nhất của tần số dao động ở hai mạch là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Alitutu Hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu cuộn dây khi K đóng là Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
091031103 Tỉ số giữa độ lớn hai điện tích trên hai tụ ? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
tien dung So với lúc đầu điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm đó sẽ bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
H Hỏi hằng số điện môi giữa hai bản là bao nhiêu? Bài tập Dao động và sóng điện từ 4
pobungphe Nếu sử dụng hai tụ trên nối tiếp nhau và năng lượng của mạch vẫn có giá trị như cũ thì hiệu điện thế Bài tập Dao động và sóng điện từ 0
Heavenpostman Khi đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC thì dao động điện từ trong mạch là Bài tập Dao động và sóng điện từ 9
Heavenpostman Năng lượng điện trường giữa hai bản tụ điện biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số ..? Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
N Điện áp cực đại hai đầu cuộn dây sau khi đóng khóa K là: Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
N Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên dây có cùng biên độ a và dao động ngược pha nhau là? Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
T Điện áp cực đại hai đầu cuộn dây khi đóng khóa Bài tập Dao động và sóng điện từ 1
H Độ giảm tương đối hiệu điện thế cực đại trên hai bản tụ tương ứng bằng Bài tập Dao động và sóng điện từ 5
NTH 52 Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm thay đổi Bài tập Dao động và sóng điện từ 6
T Thời gian ngắn nhất giữa hai thời điểm liên tiếp. Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
T Tỉ số hiệu điện thế của mạch $LC$ trong hai trường hợp. Bài tập Dao động và sóng điện từ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top