Hỏi độ dài ống là bao nhiêu để ở các điều kiện đó nước dâng trong ống 1 độ cao h=1cm

Bài toán
Một ống mao dẫn có r=0,05cm và hàn kín 1 đầu. Người ta nhưng đầu hở của ống xuống nước theo phương thẳng đứng. Hỏi độ dài ống là bao nhiêu để ở các điều kiện đó nước dâng trong ống 1 độ cao h=1cm? Áp suất khí quyển là 1atm. Suất căng bề mặt nước là 0,07 N/m
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một ống mao dẫn có r=0,05cm và hàn kín 1 đầu. Người ta nhưng đầu hở của ống xuống nước theo phương thẳng đứng. Hỏi độ dài ống là bao nhiêu để ở các điều kiện đó nước dâng trong ống 1 độ cao h=1cm? Áp suất khí quyển là 1atm. Suất căng bề mặt nước là 0,07 N/m
Lời giải
Cột nước đứng cân bằng khi trọng lượng cột nước+độ chênh áp lực=lực căng bề mặt. Gọi S là tiết diện trong của ống, l là chu vi trong của ống $\left(S=\pi . R^2; l=2\pi . R\right)$
$mg+\left(p-p_0\right)S=\sigma l$(1)
Áp dụng Đl Bôi lơ-Marriot $p_0.L=p\left(L-h\right) \Rightarrow p=p_0\dfrac{L}{L-h}$
$ \Rightarrow p-p_0=p_0\dfrac{h}{L-h}$(2)
Từ (1),(2)$ \Rightarrow L$
 
Last edited:

Quảng cáo

Top