Lệch pha Khi nối thêm cuộn cảm thuần $L$ thì hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất trong các giá tr

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều $u=U \sqrt{2} \cos \left(2\pi f t\right) V$ có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp tụ điện có điện dung C. Người ta mắc một vôn kế vào hai đầu điện trở thuần R thì thấy vôn kế chỉ giá trị $U_1$. Nếu người ta mắc thêm tụ $C_1$ nối tiếp với tụ $C \: \left(C_1 \geq C\right)$ thì vôn kế chỉ giá trị $\dfrac{U_1}{\sqrt{3}}$ và dòng điện chay trong mạch trong trường hợp này lệch góc $\dfrac{\pi }{6}$ so với trường hợp chưa nối thêm tụ. Nếu người ta mắc với tụ $C$ nối tiếp một cuộn dây thuần cảm $L$ thì dòng điện chạy trong mạch vuông pha với dòng điện trong trường hợp hai tụ mắc nối tiếp. Khi nối thêm cuộn cảm thuần $L$ thì hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau:
A. 0,75
B. 0,9
C. 0,68
D. 0,51
 
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều $u=U \sqrt{2} \cos \left(2\pi f t\right) V$ có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp tụ điện có điện dung C. Người ta mắc một vôn kế vào hai đầu điện trở thuần R thì thấy vôn kế chỉ giá trị $U_1$. Nếu người ta mắc thêm tụ $C_1$ nối tiếp với tụ $C \: \left(C_1 \geq C\right)$ thì vôn kế chỉ giá trị $\dfrac{U_1}{\sqrt{3}}$ và dòng điện chay trong mạch trong trường hợp này lệch góc $\dfrac{\pi }{6}$ so với trường hợp chưa nối thêm tụ. Nếu người ta mắc với tụ $C$ nối tiếp một cuộn dây thuần cảm $L$ thì dòng điện chạy trong mạch vuông pha với dòng điện trong trường hợp hai tụ mắc nối tiếp. Khi nối thêm cuộn cảm thuần $L$ thì hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất trong các giá trị sau:
A. 0,75
B. 0,9
C. 0,68
D. 0,51
Lời giải
Trong 2 trường hợp đầu độ lệch pha của i cũng chính là sự chênh lệch của $\varphi _{ui}$ trong 2 trường hợp đó.
Ta có:
$\cos \varphi _{1}=\dfrac{U_{1}}{U};\cos \varphi _{2}=\dfrac{U_{1}}{U\sqrt{3}}$
Và $\varphi _{2}-\varphi _{1}=\dfrac{\pi }{6}$. Giải ra được $$\varphi _{1}=\dfrac{\pi }{6};\varphi _{2}=\dfrac{\pi }{3}$$.
Khi thêm $L$ thì khi đó $\varphi _{3}=\dfrac{\pi }{2}-\varphi _{2}=\dfrac{\pi }{6}\rightarrow \cos \varphi _{3}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\rightarrow $ B.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
Trong 2 trường hợp đầu độ lệch pha của i cũng chính là sự chênh lệch của $\varphi _{ui}$ trong 2 trường hợp đó.
Ta có:
$\cos \varphi _{1}=\dfrac{U_{1}}{U};\cos \varphi _{2}=\dfrac{U_{1}}{U\sqrt{3}}$
Và $\varphi _{2}-\varphi _{1}=\dfrac{\pi }{6}$. Giải ra được $$\varphi _{1}=\dfrac{\pi }{6};\varphi _{2}=\dfrac{\pi }{3}$$.
Khi thêm $L$ thì khi đó $\varphi _{3}=\dfrac{\pi }{2}-\varphi _{2}=\dfrac{\pi }{6}\rightarrow \cos \varphi _{3}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\rightarrow $ B.
Quan sát trên giản đồ nếu chọn $\vec U$ là gốc thì $\varphi_3=-\dfrac{\pi }{6}$ chứ nhỉ?

$\varphi_3=\dfrac{\pi }{3}-\dfrac{\pi }{2}=-\dfrac{\pi }{6}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Hải Quân Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở khi chưa nối tắt tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở khi chưa nối tắt tụ là: Bài tập Điện xoay chiều 4
A Khi tụ bị nối tắt thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng : Bài tập Điện xoay chiều 4
Kate Spencer Cường độ dòng điện trong mạch khi mắc hiệu điện thế trên vào mạch chứa P và Q mắc nối tiếp Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Hệ số công suất của đoạn mạch khi không nối tắt tụ điện? Bài tập Điện xoay chiều 3
nevervforget Tỉ số hệ số công suất của đoạn PM và MQ trước khi nối tắt là Bài tập Điện xoay chiều 3
highhigh Công suất tiêu thụ của đoạn mạch $AB$ khi chưa nối tắt là Bài tập Điện xoay chiều 3
JDieen XNguyeen Hỏi khi dùng dây này nối tắt hai đầu cuộn dây $L$ thì số chỉ ampe là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 0
huynhcashin f biến thiên Hỏi hai mạch trên mắc nối tiếp thì cộng hưởng khi $\omega $ bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
Oneyearofhope R biến thiên Khi nối vào M,B thì số chỉ của vôn kế là: Bài tập Điện xoay chiều 10
tisdadu Khi tụ bị nối tắt thì hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu diện trở bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
P Khi mắc nguồn điện B vào đoạn mạch LRC nối tiếp ở trên thì điện áp trên tụ C là? Bài tập Điện xoay chiều 4
adamdj Hệ số công suất trên mạch AB khi chưa nối tắt là Bài tập Điện xoay chiều 1
N Khi tụ bị nối tắt thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
C Lệch pha Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi nối tắt tụ $\ C$ Bài tập Điện xoay chiều 2
lvcat Mạch $R_1-L-R_2-C$. Tính công suất của đoạn mạch khi $R_1$ bị nối tắt Bài tập Điện xoay chiều 1
S Lệch pha Tính hệ số công suất của đoạn mạch $AB$ khi chưa nối tắt tụ điện. Bài tập Điện xoay chiều 5
thanhphuocphan L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L = L_0$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
N C biến thiên Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
lltrang Độ lệch pha giữa điệp áp và cường độ dòng điện khi C=C1 Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
N Viết biểu thức cường độ dòng điện trước khi giảm điện dung Bài tập Điện xoay chiều 2
nhungsnow C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi C=Co là: Bài tập Điện xoay chiều 7
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Lê Quang Hưng L biến thiên Điện áp hiệu dụng trên AM khi chưa thay đổi L là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Khi giá trị R tăng thì Bài tập Điện xoay chiều 4
L Khi tốc độ quay của rôto là n2 thì hiệu điện thế hai đầu tụ điện đại cực đại và bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 4
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Xác định khoảng thời gian kể từ khi điện áp hai đầu NB cực đại đến khi điện áp hai đầu AN cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 0
Phùng Tiến Hào Thay đổi f đến khi hệ số công suất mạch còn một nửa thì công suất của mạch lúc này là: Bài tập Điện xoay chiều 2
Bty Khi tốc độ quay của roto là n$\sqrt{2}$(vòng/phút) thì công suất của mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 16
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
ĐỗĐạiHọc2015 Dung kháng khi đó của đoạn mạch khi thay đổi $U_{RCmax}$ bằng bao nhiêu. Bài tập Điện xoay chiều 16
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
H f biến thiên Tìm công suất của mạch khi f = f1/2 Bài tập Điện xoay chiều 2
D Xác định hệ số công suất khi $R=\sqrt{3}R_1$ Bài tập Điện xoay chiều 1
V Lệch pha Tìm điện áp hiệu dụng khi biết độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 1
ShounenAi Điều chỉnh điện dung của tụ điện để khi vôn kế chỉ số 80V thì khi đó cường độ dòng điện là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
N Khi đó ta có hệ thức Bài tập Điện xoay chiều 1
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
Đ Giá trị điện áp 2 đầu điện trở khi L thay đổi ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Văn Long C biến thiên Điện áp hiệu dụng hai đầu AM khi đó là Bài tập Điện xoay chiều 4
S Lệch pha Khi các điện áp tức thời uAM và uMB lệch pha nhau góc 90 độ thì hệ số tự cảm là Bài tập Điện xoay chiều 1
I $\left(U_{AM}+U_{MB}\right)$ có giá trị lớn nhất, khi đó điện áp giữa hai đầu tụ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi Bài tập Điện xoay chiều 1
Hasting L biến thiên Tính giá trị L khi $U_Dmax$ Bài tập Điện xoay chiều 1
anhnguyen Thay C bởi tụ C' thì điện áp hiệu dụng trên tụ là 30V, khi đó điện áp hiệu dụng trên R Bài tập Điện xoay chiều 4
Quan_Tham Hỏi trước khi mắc tụ thì công suất trên mạch là bao nhiều Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top