Tính nhiệt độ lúc sau

Bài toán
Một tấm kim loại hình vuông ở 0°C có độ dài mỗi cạnh là 40 cm. Khi bị đun nóng đến nhiều độ t°C, diện tích của tấm kim loại tăng thêm $1,44cm^2$. Tính t biết hệ số nở dài của tấm kim loại là $a=12.10^{-6}K^{-1}$. Đáp số : 37,5 °C
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Áp dụng công thức sự nở diện tích:
$ S=S_0\left(1+\gamma t\right)$ với $\gamma=2a=24.10^{-6}$
$ \Rightarrow t=\dfrac{S-S_0}{S_0\gamma}=\dfrac{1600.10^{-4}1,44.10^{-4}}{24.10^{-6}}=37,5^0C$
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Tính hiệu suất của động cơ này Bài tập Cơ sở của nhiệt động lực học 1
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top