Giá trị cực tiểu của $U_{MB}$ gần giá trị nào nhất sau đây

Bài toán
Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM chứa điện trở thuần R mắc nối tiếp với đoạn mạch MN chứa cuộn dây có điện trở $r=20\Omega $, độ tự cảm $L=\dfrac{1}{\pi }H$ và đoạn mạch NB chứa tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều $u=200\cos \left(\omega t\right)V$,. Điều chỉnh $\omega t$ thì thấy khi $\omega =\omega _1$ hoặc $\omega =\omega _2$ thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng nhau và bằng I. Khi thay đổi $\omega =\omega _0$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu, lúc đó cường độ dòng điện trong mạch là 5I. Biết $\omega _1-\omega _2=200\pi $ rad/s. Giá trị cực tiểu của $U_{MB}$ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 90V
B. 100V
C. 70V
D. 50V
 
Bài toán
Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM chứa điện trở thuần R mắc nối tiếp với đoạn mạch MN chứa cuộn dây có điện trở $r=20\Omega $, độ tự cảm $L=\dfrac{1}{\pi }H$ và đoạn mạch NB chứa tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều $u=200\cos \left(\omega t\right)V$,. Điều chỉnh $\omega t$ thì thấy khi $\omega =\omega _1$ hoặc $\omega =\omega _2$ thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng nhau và bằng I. Khi thay đổi $\omega =\omega _0$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu, lúc đó cường độ dòng điện trong mạch là 5I. Biết $\omega _1-\omega _2=200\pi $ rad/s. Giá trị cực tiểu của $U_{MB}$ gần giá trị nào nhất sau đây?\
A. 90V
B. 100V
C. 70V
D. 50V
Lời giải

$I=\dfrac{I_{max}}{\sqrt{5}}$
$\Rightarrow$ $R+r=\dfrac{L\left(\omega _{1}-\omega _{2}\right)}{\sqrt{n^{2}-1}}$
$\Rightarrow$ R=$\dfrac{100}{\sqrt{6}}$
$U_{MB_{min}}=\dfrac{Ur}{R+r}=20,8\Rightarrow$ đáp án C.
 
Lời giải

$I=\dfrac{I_{max}}{\sqrt{5}}$
$\Rightarrow$ $R=\dfrac{L\left(\omega _{1}-\omega _{2}\right)}{\sqrt{n^{2}-1}}$
$\Rightarrow$ R=$\dfrac{100}{\sqrt{6}}$
$U_{MB_{min}} =\dfrac{U.r}{R+r}=46.5$
$\Rightarrow$ Đáp án D.
P/s: Nếu không nhầm thì đề này nhầm chỗ $I=\dfrac{I_{max}}{\sqrt{5}}$ nên kết quá rất xa đáp án
Phải là $R+r=\dfrac{L\left(\omega _1-\omega _2\right)}{\sqrt{n^2-1}}$ chứ
Đáp án là C.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Lê Quang Hưng f biến thiên Công suất cực đại mà mạch tiêu thụ có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
L Để công suất đó đạt cực đại thì giá trị R phải là Bài tập Điện xoay chiều 1
Nô BiTa Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 0
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
kieu thu hang R biến thiên Xác đinh điện trở của biến trở để công xuất tiêu thụ trên đoạn mạch đat giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 2
A C biến thiên Điều chỉnh C = $C_2$ thì điện áp hiệu dụng của đoạn mạch MB đạt cực đại, giá trị cực đại đó xấp xỉ b Bài tập Điện xoay chiều 2
H C biến thiên Giá trị cực đại đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 7
BoythichFAP f biến thiên Điện áp hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 11
P $U_{AN}$ cực đại thì f gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 3
xuanhoang281 R biến thiên Điều chỉnh giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
xuanhoang281 f biến thiên Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn Điều chỉnh điện dung tụ điện để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn MB đạt cực đại, giá trị đó bằng? Bài tập Điện xoay chiều 10
xuanhoang281 f biến thiên Khi f có giá trị nào sau đây thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây có giá trị cực đại: Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 C biến thiên $U_{MB}$ cực tiểu có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân R biến thiên Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu thì công suât tiêu thụ trên mạch cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Phải điều chỉnh R đến giá trị bằng bao nhiêu thì công suât tiêu thụ trên mạch cực đại? Bài tập Điện xoay chiều 3
NTH 52 f biến thiên Khi điều chỉnh $\omega$ để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì giá trị cực đại đó bằng bao n Bài tập Điện xoay chiều 1
isaacnewtontp C biến thiên Giá trị cực đại của tổng điện áp hiệu dụng $(U_{AM} + U_{MB})$ là Bài tập Điện xoay chiều 11
21653781 Hiệu điện thế cực đại Uo và hiệu điện thế tức thời uAB có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị cực đại đó? Bài tập Điện xoay chiều 1
A L biến thiên Công suất tỏa nhiệt cực đại, tính giá trị Pmax Bài tập Điện xoay chiều 1
S f biến thiên Giá trị cực đại của cuộn cảm gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn Tức thời Điện áp cực đại hai đầu AB gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn C biến thiên Với giá trị nào của C thì vôn kế chỉ giá trị cực tiểu, số chỉ vôn kế lúc đó là : Bài tập Điện xoay chiều 6
Khám phá vũ trụ. Tính giá trị cực đại của điện tích trên các bản tụ Bài tập Điện xoay chiều 4
tam01235 Thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại 3 lần khi đó R có giá trị gần nhất là Bài tập Điện xoay chiều 4
inconsolable R biến thiên Tính giá trị công suất cực đại Bài tập Điện xoay chiều 1
datanhlg f biến thiên Dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng cực đại là $I_{M}$ và có dạng? Bài tập Điện xoay chiều 1
Muộn L biến thiên Để điện áp hai đầu cuộn cảm cực đại thì giá trị của $Z_{L}$ gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 f biến thiên Giữa 2 đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, giá trị cực đại gần giá trị nhất nào sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 4
phatthientai f biến thiên Giá trị cực đại giữa hai đầu cuộn cảm trên là Bài tập Điện xoay chiều 4
T Công suất tức thời của đoạn mạch có giá trị cực đại là Bài tập Điện xoay chiều 0
D f biến thiên Hỏi giá trị cực đại đó gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 9
thiên ân Giá trị cực đại của UR+UL là Bài tập Điện xoay chiều 2
P Tính tỉ số các giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng trong hai trường hợp trên Bài tập Điện xoay chiều 2
D MPĐ Suất điện động xuất hiện trong cuộn dây của máy phát điện có giá trị cực đại khi ? Bài tập Điện xoay chiều 1
JDieen XNguyeen Giá trị cực đại đó là Bài tập Điện xoay chiều 1
P MPĐ Khi rôto quay với tốc độ bằng bao nhiêu thì cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 7
P f biến thiên Giá trị cực đại của hiệu điện thế hai đầu tụ điện là? Bài tập Điện xoay chiều 7
chinhanh9 C biến thiên Giá trị cực đại đó là? Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong f biến thiên Điện áp cực đại hai đầu tụ điện gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 14
inconsolable C biến thiên Hỏi với giá trị nào của C thì công suất trong mạch cực đại: Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tức thời Giá trị cực đại của dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
huynhcashin C biến thiên Điều chỉnh C để hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuôn dây cực đại thì giá trị của R là Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top