Hỏi độ sáng của đèn thay đổi như thế nào?

Bài toán
Trong mạch điện xoay chiều, mắc nối tiếp một đèn sợi đốt, một tụ điện, một cuộn dây thuần cảm bên trong có thể đưa lõi sắt vào được. Hiệu điện thế hai đầu mạch trễ pha hơn hiệu điện thế hai đầu bóng đèn. Cảm kháng cực đại của cuộn dây lớn hơn dung kháng của tụ điện. Đưa từ từ lõi sắt vào cuộn dây, thấy đèn không cháy. Hỏi độ sáng của đèn thay đổi như thế nào?
A. Không thay đổi
B. Sáng lên cực đại, sau đó tối dần.
C. Tối dần
D. Sáng lên dần
 
Bài toán
Trong mạch điện xoay chiều, mắc nối tiếp một đèn sợi đốt, một tụ điện, một cuộn dây thuần cảm bên trong có thể đưa lõi sắt vào được. Hiệu điện thế hai đầu mạch trễ pha hơn hiệu điện thế hai đầu bóng đèn. Cảm kháng cực đại của cuộn dây lớn hơn dung kháng của tụ điện. Đưa từ từ lõi sắt vào cuộn dây, thấy đèn không cháy. Hỏi độ sáng của đèn thay đổi như thế nào?
A. Không thay đổi
B. Sáng lên cực đại, sau đó tối dần.
C. Tối dần
D. Sáng lên dần
Lời giải
$u$ trễ pha hơn $i \Rightarrow $ mạch có tính dung kháng. Đưa lõi thép vào thì hệ số tự cảm $L$ tăng $ \Rightarrow Z_L$ tăng dẫn tới $Z_L-Z_C$ giảm $ \Rightarrow Z$ giảm,$I$ tăng đến khi cộng hưởng. Tiếp tục tăng $L$ lý luận tương tự $Z$ tăng làm $I$ giảm xuống. Chọn B.
 

Quảng cáo

Top